Aktuellt

Här presenteras kommande arrangemang och andra aktuella händelser på eller med anknytning till Marint centrum och Östersjön.

Konferensen Östersjöfiske 2020 den 15-16 november 2018

Konferensen Östersjöfiske2020 är en plattform för kunskapsutbyte och samtal om fiskets utveckling och framtid ur ett brett perspektiv och med intressenter från hela samhället.

Hållbart fiske är ett gemensamt ansvar. Konferensen riktar sig till alla med ett intresse för fiskets utveckling: fiskare, förädlare, producentorganisationer, kommuner, politiker, myndigheter, departement, miljöorganisationer, livsmedelsaktörer, landsbygdsutvecklare, forskare med flera.

Inbjudan finner du här. Anmälan senast 5 november!

Nytt kommunsamarbete för Hanöbukten

De åtta kustkommunerna längs Hanöbukten – Bromölla, Karlshamn, Karlskrona, Kristianstad, Ronneby, Simrishamn, Sölvesborg och Ystad – har bildat ett nätverk för att stärka kommunernas arbete för att främja miljön i Hanöbukten och utvecklingen i regionen.   

Hanöbukten och dess miljötillstånd är av stor betydelse för oss kustsamhällen och en stor del av vår identitet, attraktivitet och näringsliv är beroende av ett friskt hav. Eftersom vare sig vatten- eller miljöproblem känner några gränser, krävs ett helhetsperspektiv och samverkan för att ta sig an utmaningarna i Hanöbukten. Vi kan nå längre i vårt arbete om vi lär av varandra och arbetar tillsammans.

Nätverket ska vara ett verktyg för kommunala tjänstemän inom flera ansvarsområden, såsom miljöstrateger, kommunekologer, marinbiologer, havsplanerare, VA-personal, hamnchefer, landsbygds- och skärgårdsutvecklare, näringslivsutvecklare etc. Syftet är att främja kunskaps- och erfarenhetsspridning samt att underlätta ökat samarbete med åtgärder, gemensamma projekt och liknande. Nätverket ska också underlätta kommunernas samverkan med Lunds universitets kommande forsknings- och utvecklingsmiljö på Marint centrum, som kommer fokusera på havs- och kustbygdsfrågor i Hanöbuktsregionen.

 Mål:

  • bidra till att lösa miljöproblem och samhällsutmaningar med koppling till Hanöbukten och södra Östersjön
  • stärka den regionala utvecklingen avseende bl. a. näringsliv, sysselsättning, attraktivitet och befolkningstillväxt
  • etablera nya samarbeten mellan kommuner, akademi, näringsliv och idéburen sektor.

Två gånger om året ska nätverksträffar arrangeras där aktuella frågeställningar från kommunernas verksamheter liksom från forskning, myndigheter, näringsliv, ideell sektor och annan relevant samhällsdiskussion ska behandlas. Utöver detta kommer samverkan låtas ta olika former i olika frågor, t ex fokusgrupper kring utvalda frågor, samarbete kring kompetensutveckling, gemensamma projekt o dyl.

Pressmeddelande från nätverkets lansering.

Marint centrum föreslår ny kvotfördelning för att rädda det lokala fisket

Simrishamns kommun har tillsammans med Länsstyrelsen Skåne i en skriftlig framställan föreslagit att Havs- och vattenmyndigheten omgående ser över nuvarande system för fördelning av torskkvoterna i Östersjön. Anledningen är att Simrishamns hamn på mindre än tio år har gått från att vara den värdemässigt största hamnen i Sverige, till en hamn vars fortsatta existens som fiskehamn är högst osäker. På samma sätt är även övriga fiskehamnar längs Östersjöns kust starkt hotade.

Förslaget handlar om att en övervägande del av kvoten i östra Östersjön och hela kvoten i västra Östersjön permanent avsätts i en regional kvot för fiskare som enbart har torskfisketillstånd i Östersjön och vars fartygsstorlek är anpassad till lokala landningar. Ett sådant system skulle garantera kustsamhällenas tillträde till fisken genom att fiskets struktur baseras på lokala landningar. På så sätt skapas förutsättningar att uppnå målen om ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske i Östersjön.

Förslaget är konstruerat för att gynna både fiskerinäringen och miljön. Givet den östersjöbaserade fiskeflottans begränsade storlek och aktivitet i nuläget, kommer förslaget initialt innebära att en mycket låg andel av den regionala kvoten nyttjas. Den outnyttjade delen föreslås hanteras av Havs- och vattenmyndigehten, som kan välja att låta den vara kvar i havet och på så vis ge torskbeståndet en chans till återhämting.

Läs förslaget i sin helhet här och pressmeddelandet här.

Lokalt samarbete för en renare Hanöbukt

Även i år samarbetar Marint centrum med Nordic Sea Winery och lokala konstnärer för en bättre miljö i Östersjön. Konstnärerna målar vackra vintunnor som säljs på auktion. Vi får hälften av intäkterna från konstauktionen för information om havsmiljön och för att genomföra lokala åtgärder. Alla ekfaten ställs ut i Showroom på Nordic Sea Winery under perioden 1/5-30/9. Lägg ett bud, så är du med och räddar Östersjön!

Mer information här.

Marint centrum bygger ut

Sedan en längre tid har det saknats lediga lokaler på Marint centrum, något som det nu blir ändring på. Under mars-juni genomförs en utbyggnad, som ökar ytan med ungefär 150 m2. Samtidigt genomförs förberedelser för att möjliggöra ytterligare utbyggnad på 400 m2 längre fram.

Är du intresserad av att bli hyresgäst? Kontakta:

Per-Olof Järvegren
0414-81 96 44
per-olof.jarvegren@simrishamnsbostader.se

Hjälp oss bekämpa nedskräpningen

På Marint centrum och i Simrishamns kommun i stort arbetas det på olika sätt för att förhindra nedskräpning samt att städa upp skräpet i vår kommun. En nedskräpad miljö ger upphov till ökad nedskräpning och vandalisering då en nedskräpad miljö är ful och inget att vara stolt över. Skräpet skapar också problem för djurlivet som misstar skräpet för mat. Mycket av skräpet blåser ut i havet och skapar samma problem för det marina djurlivet.

För att minska nedskräpningen planerar kommunen en informationskampanj, med målet att öka kunskapen om vad som händer när skräpet hamnar på marken. Till detta behöver vi DIN hjälp. Genom att fylla i vår enkät, hjälper du oss att förstå hur vi ska utforma kampanjen på bästa sätt. Självklart kan du vara anonym när du svarar. Observera att frågorna i enkäten handlar om Simrishamns tätort, inte hela kommunen, för att skapa en nödvändig avgränsning.

Enkätundersökningen är avslutad. Sammanställningen av resultaten finner du här.

Forskningsmiljö på Marint centrum ett steg närmare

Ytterligare steg mot en forskningsmiljö för Hanöbukten och södra Östersjön på Marint centrum i Simrishamn togs när Region Skånes regionala utvecklingsnämnd under måndagen beslutade stötta
satsningen. Beslutet omfattar de första fem åren och stödet är sju miljoner kronor för
den perioden.

Södra Östersjön och Hanöbukten ligger i ett särskilt utsatt havsområde med stora
miljöproblem. Samtidigt hyser zonen lekområden och tillväxtzoner för flera av
Östersjöns nyckelarter, som är nödvändiga för att Östersjöns ekosystem ska fungera.
Trots att området är ett av Östersjöns mest kritiska och mycket lämpligt som
studieobjekt och pilotområde i olika avseenden, saknar Sverige akademisk
långtidsforskning särskilt ägnad de speciella problem som finns i Hanöbuktsregionen
och södra Östersjön.

- Stödet från den regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne, tillsammans med
Simrishamns kommuns och Lunds universitets egna insatser, gör att vi nu kan inleda
arbetet med att starta forskningsverksamheten, säger Madeleine Lundin,
utvecklingsansvarig på Marint centrum. Vi skapar en behovsstyrd, tvärvetenskaplig
plattform som genom tillämpad forskning och innovationsutveckling kan hjälpa oss lösa
aktuella miljöproblem och driva utvecklingen kopplad till hav, vatten och kustbygd i
Skåne och södra Sverige framåt på allvar.

Verksamheten kommer inte ensidigt fokusera på de naturvetenskapliga disciplinerna,
utan baseras på en korsbefruktning mellan olika, med hav och kustbygd som
gemensamma nämnare.

- Exempel på forskningsområden kan vara Hanöbuktens ekosystem, övergödning och
marina innovationer, liksom marin livsmedelsproduktion, biologisk mångfald och havet
som drivkraft för landsbygdsutveckling, framhåller Madeleine Lundin. Vi ska helt
enkelt arbeta aktivt med att skapa samverkan mellan akademi och omgivande samhälle
för att med kunskap från forskningen stödja kommuner och, nya som gamla, företag och
stimulera en hållbar utveckling och en minskad miljöpåverkan.

Stödet från Region Skåne kommer i första hand att användas till att säkerställa
verksamhetens infrastruktur och långsiktighet, som labb, personalresurser och
kommunikation. Centrala funktioner initialt är projektutveckling och fundraising, sedan
blir det viktigt att fokusera på resurser som kan omsätta forskningsresultaten i praktiska
åtgärder, i innovationer och/eller affärslösningar.

Marint centrum har redan efter fem år kommit långt i att etablera intresse och kunskap
kring marina frågor kopplade till främst Östersjön. Madeleine Lundin igen:

- För Marint centrums del är handlar det om att vi nu uppnår vår kanske främsta
målsättning och milstolpe, det känns helt fantastiskt. Förutom att det ger förutsättningar
att fortsätta stärka sydöstra Skånes näringsliv, utveckling och attraktivitet, ger det också
spännande utbyten mellan till exempel eleverna på Nova Academy, kommunens
naturskola och akademin.

Simrishamns kommunalråd Karl-Erik Olsson (S) är också nöjd med Region Skånes
stöd:

- Detta är en unik möjlighet för miljön i Hanöbukten och för kustsamhällena som
omgärdar den. Att vi tillsammans med akademin ska kunna sätta fokus på vår lokala
havsmiljö känns lovande för att komma närmare lösningarna på Östersjöns
miljöproblem.

Det fortsatta arbetet är också utstakat efter Region Skånes stöd. Nästa steg är att säkra
finansieringen till de initiala forskningsprojekten, att arbete som redan är påbörjat.

Marint centrums projekt vinnare av internationellt miljöpris

MARELITT Baltic, vårt internationella projekt om förlorade fiskeredskap, har vunnit det internationella miljöpriset ”Baltic Sea Clean Maritime Award”. Projektet var nominerat som en av tre finalister i klassen ”Teknologi och innovation”.

Lead Partner management team June 2017
Priset instiftades 2013 av The Baltic Sea Forum i samarbetet med EU-projektet InnoShip och The Institute of Shipping Economics and Logistics. Priset ska stärka innovativa och miljövänliga tillvägagångssätt och idéer för Östersjön och erbjuda en plattform för transparens, kunskapsutbyte och för åtgärder som går att genomföra.

Mer information här.
Tacktalet finns att läsa här (på engelska).