Kommunnätverk Hanöbukten

De åtta kustkommunerna längs Hanöbukten – Bromölla, Karlshamn, Karlskrona, Kristianstad, Ronneby, Simrishamn, Sölvesborg och Ystad – har bildat ett nätverk för att stärka kommunernas arbete för att främja miljön i Hanöbukten och utvecklingen i regionen. 

Hanöbukten och dess miljötillstånd är av stor betydelse för oss kustsamhällen och en stor del av vår identitet, attraktivitet och näringsliv är beroende av ett friskt hav. Eftersom vare sig vatten- eller miljöproblem känner några gränser, krävs ett helhetsperspektiv och samverkan för att ta sig an utmaningarna i Hanöbukten. Vi kan nå längre i vårt arbete om vi lär av varandra och arbetar tillsammans.

Nätverket ska vara ett verktyg för kommunala tjänstemän inom flera ansvarsområden, såsom miljöstrateger, kommunekologer, marinbiologer, havsplanerare, VA-personal, hamnchefer, landsbygds- och skärgårdsutvecklare, näringslivsutvecklare etc. Syftet är att främja kunskaps- och erfarenhetsspridning samt att underlätta ökat samarbete med åtgärder, gemensamma projekt och liknande. Nätverket ska också underlätta kommunernas samverkan med Lunds universitets kommande forsknings- och utvecklingsmiljö på Marint centrum, som kommer fokusera på havs- och kustbygdsfrågor i Hanöbuktsregionen.

 Mål:

  • bidra till att lösa miljöproblem och samhällsutmaningar med koppling till Hanöbukten och södra Östersjön
  • stärka den regionala utvecklingen avseende bl. a. näringsliv, sysselsättning, attraktivitet och befolkningstillväxt
  • etablera nya samarbeten mellan kommuner, akademi, näringsliv och idéburen sektor.

Två gånger om året ska nätverksträffar arrangeras där aktuella frågeställningar från kommunernas verksamheter liksom från forskning, myndigheter, näringsliv, ideell sektor och annan relevant samhällsdiskussion ska behandlas. Utöver detta kommer samverkan låtas ta olika former i olika frågor, t ex fokusgrupper kring utvalda frågor, samarbete kring kompetensutveckling, gemensamma projekt o dyl.

Nätverket lanserades den 21 maj, då den första nätverksträffen arrangerades. Nedan finns information och bilder från dagen.

20112

Program

Pressmeddelande

Inslag i P4