Hemmahamnen - färsk fisk året runt

Projektet ”Hemmahamnen” i Simrishamn strävar efter att erbjuda färsk fisk året runt och skapa ett långsiktigt hållbart fiske i Östersjön. Hemmahamnen fortsätter i höst i Brantevik, beroende på väder, vind och fångster.

Hur har det gått så här långt? Erfarenheter från sommaren 2016

Den femte sommarsäsongen av Hemmahamnen bjöd på en del förändringar jämfört med tidigare år, däribland en ny hamn – Brantevik – och nya fiskare. Mycket tyder på att 2016 var året då Hemmahamnen slog igenom ”på allvar”.

Årets tre fiskare (två båtar) är deltidsfiskare (tidigare heltidsfiskare som nu har ett annat arbete i land). Båda båtarna har fiskat efter torsk och plattfisk (skrubba, rödspätta och piggvar). Variationen i fångsten har varit stor, mellan ca 30 och 100 kg per gång. Piggvar har varit en storsäljare de gånger den fanns i fångsten (piggvar är fredad under juli månad men får säljas om den finns som bifångst). Senare i höst tror fiskarna sig kunna fånga öring också.

Antalet kunder har genomgående varit högt, inte sällan var det kö på kajen när båtarna anlände. Oftast har fångsten sålt slut och önskemål om beställningar till dagen därpå har mottagits. Många har kommit för att köpa torsk, men lika gärna köpt spätta när det funnits.

Inledningsvis var det främst sommargäster bland kunderna, men mot slutet av säsongen strömmade fler och fler bybor till. Påfallande ofta har kunderna kommit från andra orter i sydöstra Skåne, som längst ifrån Sjöbo.

Information och marknadsföring har skett via Hemmahamnens Facebooksida, direkt från fiskare till köpare, via kommunens och Marint centrums hemsida, Marint centrums nyhetsbrev och kommuninformationen i Österlenmagasinet. Facebooksidan dubblerade under perioden april till augusti antalet följare, från 500 till över 1000.

I början av säsongen uppmärksammades Hemmahamnen också medialt i flera sammanhang: Sveriges Radio P4 Kristianstad, Skånska Dagbladet och Lokaltidningen.

Nya Hemmahamnen Brantevik

Den ”nya” hamnen har fungerat mycket bra som försäljningsplats. Många bybor har uttryckt en glädje över att det åter gått att köpa färsk fisk i ”deras” hamn. En effekt av Hemmahamnen i Brantevik är att en f.d. Branteviksfiskare, som sålde sin båt 2015, nu har investerat i en ny (mindre) båt och avser att börja fiska igen i linje med Hemmahamnens affärsmodell.

Hemmahamnen har också haft positiva effekter utanför fisket. En småskalig producent som sålt potatis och grönsaker i närheten av fiskförsäljningen vittnar om att hans försäljning har ökat markant när fiskförsäljning pågått.

Hur ser planerna ut för 2017?

Hemmahamnsfiskarna är så nöjda med sommarsäsongen att de har beslutat att fortsätta med fiske och försäljning även i höst och vinter 2016-17, företrädesvis på helger. De kommer också att vilja vara med kommande år och har planer och förslag på hur verksamheten kan utvecklas. Flera fiskare i Simrishamn och Skillinge har visat intresse att delta från och med nästa år, något som välkomnas av årets fiskare.

Fakta om Hemmahamnen

 

Bakgrund, mål och syfte

Det övergripande syftet med Hemmahamnen har sedan starten 2012 varit att skapa stöd och opinion för levande hamnar med en välmående lokal fiskeflotta och ett starkt näringslivskluster runt fisket. Avsikten är inte att ställa storskaligt mot småskaligt fiske – det finns behov och utrymme för båda. Hemmahamnen bidrar till en lång rad konkreta värden. Fiskare får mer betalt för den landade fångsten samtidigt som nya marknader och försäljningskanaler utvecklas. En ökad lönsamhet hos fiskeföretagen minskar dessutom beroendet av stora fångster, vilket i det långa loppet väntas bidra till ett minskat biologiskt tryck på fiskbestånden.

Denna diversifiering av både utbud och marknader gynnar och utvecklar hela värdekedjan inom fisket, samtidigt som det konkret bidrar till att höja värdet på fisken. Hemmahamnen möter också de konsumtionstrender som efterfrågar transparens och tydlighet i varje led, liksom tillgänglighet och lokal konsumtion. 

Målen för Hemmahamnen 2016-2017 var:

  • Styra utvecklingen mot en allt starkare och mångsidigare marknad med ett högre värde på närproducerad fisk.
  • Bidra till ett miljömässigt långsiktigt hållbart fiske som värderar fisket som ekosystemtjänst och minskar fiskets klimatpåverkan.
  • Bidra till att fiskesektorn i Simrishamn genererar så stora samhällsvärden som möjligt. Stärka hamnens funktion som mötes- och handelsplats och generator för näringslivsutveckling och sysselsättning.

En övergripande målsättning är också att fiskarena med tiden övertar ansvaret för att vara ”motorer” bakom Hemmahamnen och fiskets utveckling.