Fiske

Fisk är en fantastisk råvara. Helst skall den vara riktigt färsk och dessutom fångad på ett ansvarsfullt och ekologiskt sätt. Fisk finns nära oss i Östersjön. Vi har kunniga fiskare med en lång tradition och erfarenhet att fånga fisken på ett sätt så att kvalitén bevaras. Detta gör de mer än gärna om de får en chans. Chansen ligger i att de erbjuds ett bra pris för en högkvalitativ, färsk fisk.

Vi har idag en situation där fisket i Östersjöns hamnar genomgår en kris. Simrishamns kommun är en av Sveriges största fiskekommuner, men ser en uppenbar risk för att förlora denna näring som är av så stor betydelse. Därför arbetar Marint centrum och Simrishamns kommun sedan flera år aktivt med att försöka vända trenden och utvecla vårt fiske.

Fiskekommunen Simrishamn

Hamnen och fisket är livsviktigt för Simrishamns identitet, attraktivitet och hela näringsliv. Vår kommun, liksom andra fiskekommuner, har ett ansvar och en viktig roll i förhållande till fiskets utveckling, vare sig man talar om hamnens infrastruktur och service eller fisket som en drivkraft för landsbygdsutveckling.

Därför antog Simrishamns kommunfullmäktige 2015 en policy för att utveckla fiskerinäringen i Simrishamn. Policyn har utarbetats i nära samråd med näringen. Till syftena med policyn hör att skapa framtidstro för fisket som näring och tillvarata fiskets potential som drivkraft för landsbygdsutveckling. Policyn fungerar som ett påverkansverktyg och grund för vårt konkreta arbete med att rädda Simrishamnsfisket.

Policyn finns att ladda ner här

Östersjöfiske 2020

Östersjöfiske 2020 (ÖF2020) är ett initiativ taget av Simrishamns kommun, Länsstyrelsen i Skåne och Lunds universitet, i syfte att bilda en plattform för arbetet med att rädda Östersjöns fiskehamnar. Här kan alla goda krafter som vill arbeta och bidra till att rädda kvar fisket på alla Östersjökuster samlas.

Vi har formulerat följande övergripande målsättningar:

  • Fisken i Östersjön ska användas på ett sätt som maximerar samhällsnyttan
  • Fördelningen av fisken och olika regleringar kring fisk och fiske ska vid utformning ta hänsyn till näringens förutsättningar
  • Marknader ska skapas där priset på fisk ger möjligheter att behålla och utveckla en livskraftig fiskerinäring och levande hamnar längs svenska östersjökusten
  • Sträva efter ett miljömässigt skonsamt fiske utifrån de bekymmersamma förutsättningar som sälstammar, prisbild på fisk, fiskbestånd, m.m. ger. 

Grundläggande för målen med ÖF2020 är att fisket som är lokaliserat i östersjöhamnarna långsiktigt sett garanteras tillträde till de svenska fiskekvoterna. Det är utifrån att fisken landas i dessa hamnar som de värden kan skapas som ger lönsamhet åt yrkesfiskaren och de till fisket knutna företagen. Vi har valt begreppet samhällsnytta för att beskriva detta. Att skapa största möjliga samhällsnytta med fisken i Östersjön är målet för oss som arbetar inom ÖF2020.

Samhällsnytta är inget exakt begrepp och inte avgränsat till det traditionella fisket utan kan beskrivas som en samling positiva effekter av fisken för oss alla i samhället och kan beskrivas på detta vis:

Med en fördelning av den svenska fiskeresursen som tar hänsyn till de olika fiskeinriktningarnas förutsättningar, kan det svenska yrkesfisket förvaltas på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt. Det svenska Östersjöfisket producerar matfisk, skapar sysselsättning, bevarar levande kustsamhällen och upprätthåller olika ekosystemtjänster. En väl avvägd fiskeflotta med dagliga landningar som strävar efter att i möjligaste mån bygga sin lönsamhet på kvalitet snarare än att prioritera kvantitet leder till förutsättningar för en långsiktig regionalt anpassad förvaltning, en växande nationell tjänstesektor, landsbygdsutveckling, tillgång till färskfångad fisk, värden kopplade till turism och rekreation samt en balans i de styrkor en flotta med större och mindre fartyg erbjuder. En sådan flotta säkerställer med sin närvaro till havs en kontinuerlig övervakning av havsmiljön och nationell livsmedelsautonomi. Samhällsnytta kan därmed förstås som att olika samverkande verksamheter inom en näring förstärker varandra och faller det omgivande samhället tillgodo.

Aktuella fokusområden för arbetet är:

1. Tillträdet till fisket i Östersjön och fiskekvoternas fördelning 
ÖF2020 ser kvotfördelningen som en grundbult i arbetet med att skapa ett långsiktigt hållbart fiske och levande kustsamhällen i Östersjöregionen. ÖF2020 ta fram ett förslag till system för kvotfördelning i Östersjön. Fokus i förslaget ska ligga på torsk och sill som är avgörande för om en infrastruktur ska kunna bibehållas i Östersjöns hamnar.

2. Utveckling av marknaden för lokalt landad fisk i Östersjön
Bevarandet av ett levande kustfiske kräver högre priser än vad dagens avsättning till den mer storskaliga fiskmarknaden kan erbjuda. Vi inleder nu arbetet med att bygga upp ett varumärke kring Östersjöfångad fisk med konkurrensfördelar som färskhet (dagsfångad) och bättre smakupplevelse. Arbetet med marknads- och produktutveckling kommer att ske i ett skånskt sammanhang. Vår bedömning är att Östersjöfisket som helhet vinner på ett flertal utvecklade marknader och produkter längs Östersjökusten, eftersom potentialen ligger i just den regionala avgränsning som tydlig platsförankring per automatik ger. Vi vill uppmana alla regioner att jobba vidare med detta utifrån sina lokala/regionala förutsättningar!

Parallellt med fokusområdena arbetar vi löpande med att möta och hantera olika områden som aktualiseras efterhand, däribland fiskets regleringar, forskningsfronten och konsumentmarknaden, samt är i ständig dialog med näring, beslutsfattare, myndigheter och intresseorganisationer. 

I vårt arbete undersöker vi vilka saker som motarbetar en positiv utveckling för Östersjöfisket och jobbar för att hitta sätt att förändra dessa. Vi ska också utveckla nya idéer för att skapa en lönsamhet i fisket och arbetstillfällen på land. Detta ska vi göra med vida ramar kring vilken nytta som kan skapas av fisken i havet. 

En bred grupp aktörer från myndigheter, näring, kommuner och organisationer har anmält sitt intresse för att stötta och i många fall aktivt delta i ÖF2020-arbetet. Det stora intresset är mycket glädjande, om än långt ifrån förvånande, samtidigt som det naturligtvis skapar en utmaning i att hitta de bästa formerna för hur vi kan samverka. Från 2016 kanaliseras mycket av arbetet i ovan nämna fokusområden, som kommer att genomföras i två parallella projekt som startar i september 2016

Nationell strategi för svenskt yrkesfiske

Tidigare i år färdigställde Jordbruksverket strategin Svenskt yrkesfiske 2020 - hållbart fiske och nyttig mat. Strategin, är den allra första i sitt slag, har till uppgift att vägleda myndigheternas arbete och peka ut riktningen för svenskt yrkesfiske in i framtiden. Strategin samlar viktiga målområden som arbetats fram i bred samverkan med många olika instanser och organisationer. Eftersom ingen handlingsplan kommer att utarbetas kopplat till strategin, finns ett viktigt ansvar hos alla intressenter då implementeringen vilar på oss.   

Årlig konferens 

I november arrangeras en årlig konferens på Marint centrum, där fiskerinäringen och berörda kommuner, myndigheter, kringnäringar, organisationer och andra kan mötas för att diskutera fiskets utveckling. Konferensen är också ett viktigt verktyg för att föra ÖF2020-arbetet framåt. Den ger även en möjlighet att följa och påverka hur arbetet med realiserandet av den nationella yrkesfiskestrategin går.

Nästa konferens går av stapeln 16-17 november 2017.  

Mer information och löpande uppdateringar i menyn till vänster