Fiske

Fisk är en fantastisk råvara. Helst skall den vara riktigt färsk och dessutom fångad på ett ansvarsfullt och ekologiskt sätt. Fisk finns nära oss i Östersjön. Vi har kunniga fiskare med en lång tradition och erfarenhet att fånga fisken på ett sätt så att kvalitén bevaras. Detta gör de mer än gärna om de får en chans. Chansen ligger i att de erbjuds ett bra pris för en högkvalitativ, färsk fisk.

Vi har idag en situation där fisket i Östersjöns hamnar genomgår en kris. Simrishamns kommun är en av Sveriges största fiskekommuner, men ser en uppenbar risk för att förlora denna näring som är av så stor betydelse. Därför arbetar Marint centrum och Simrishamns kommun sedan flera år aktivt med att försöka vända trenden och utvecla vårt fiske.

Fiskekommunen Simrishamn

Hamnen och fisket är livsviktigt för Simrishamns identitet, attraktivitet och hela näringsliv. Vår kommun, liksom andra fiskekommuner, har ett ansvar och en viktig roll i förhållande till fiskets utveckling, vare sig man talar om hamnens infrastruktur och service eller fisket som en drivkraft för landsbygdsutveckling.

Därför antog Simrishamns kommunfullmäktige 2015 en policy för att utveckla fiskerinäringen i Simrishamn. Policyn har utarbetats i nära samråd med näringen. Till syftena med policyn hör att skapa framtidstro för fisket som näring och tillvarata fiskets potential som drivkraft för landsbygdsutveckling. Policyn fungerar som ett påverkansverktyg och grund för vårt konkreta arbete med att rädda Simrishamnsfisket.

Policyn finns att ladda ner här

Östersjöfiske 2020

Östersjöfiske 2020 (ÖF2020) är ett initiativ taget av Simrishamns kommun, Länsstyrelsen i Skåne och Lunds universitet, i syfte att bilda en plattform för arbetet med att rädda Östersjöns fiskehamnar.

Torskbestånd i balans är en grundförutsättning för fiske i Östersjön. Grundläggande för ÖF2020 är att fisket som är lokaliserat i östersjöhamnarna långsiktigt sett garanteras tillträde till de svenska fiskekvoterna. Det är utifrån att fisken landas i dessa hamnar som de värden kan skapas som ger lönsamhet åt yrkesfiskaren och de till fisket knutna företagen. Vi har valt begreppet samhällsnytta för att beskriva detta. Att skapa största möjliga samhällsnytta med fisken i Östersjön är målet för oss som arbetar inom ÖF2020.

Samhällsnytta är inget exakt begrepp och inte avgränsat till det traditionella fisket utan kan beskrivas som en samling positiva effekter av fisken för oss alla i samhället och kan beskrivas på detta vis:

Med en fördelning av den svenska fiskeresursen som tar hänsyn till de olika fiskeinriktningarnas förutsättningar, kan det svenska yrkesfisket förvaltas på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt. Det svenska Östersjöfisket producerar matfisk, skapar sysselsättning, bevarar levande kustsamhällen och upprätthåller olika ekosystemtjänster. En väl avvägd fiskeflotta med dagliga landningar som strävar efter att i möjligaste mån bygga sin lönsamhet på kvalitet snarare än att prioritera kvantitet leder till förutsättningar för en långsiktig regionalt anpassad förvaltning, en växande nationell tjänstesektor, landsbygdsutveckling, tillgång till färskfångad fisk, värden kopplade till turism och rekreation samt en balans i de styrkor en flotta med större och mindre fartyg erbjuder. En sådan flotta säkerställer med sin närvaro till havs en kontinuerlig övervakning av havsmiljön och nationell livsmedelsautonomi. Samhällsnytta kan därmed förstås som att olika samverkande verksamheter inom en näring förstärker varandra och faller det omgivande samhället tillgodo.

Årlig konferens 

I november arrangeras en årlig konferens på Marint centrum, där fiskerinäringen och berörda kommuner, myndigheter, kringnäringar, organisationer och andra kan mötas för att diskutera fiskets utveckling. Konferensen är också ett viktigt verktyg för att föra ÖF2020-arbetet framåt.

Nästa konferens går av stapeln 15-16 november 2018.  

Mer information i menyn till vänster