Projektår 2016

Vårdinsatser 2016

I december 2014 upprättades ett nytt avtal för åren 2015 och 2016 mellan Länsstyrelsen i Skåne län och Österlens Museum. Avtalet avser vård av utvalda fornlämningar och tillgängliggörande av kulturmiljöer inom Simrishamns kommun. Vården ska i huvudsak omfatta slåtter av gräs och röjning av sly en eller ett par gånger per säsong för att tillgängliggöra miljöerna. Rengöring och vård av hällar ska utföras så att ristningarna kan skönjas. I uppdraget ingår även skötsel av informationsskyltar som Länsstyrelsen producerar och är kopplade till kulturmiljöer i kommunen.

 Skärabäcksdösen_vård_Göran_två praktikanter

Vård av Skärabäcksdösen vårdåret 2016. Foto: Lars Jönsson.

Dessa fornlämningar har vårdats

I slutet av september avslutades årets vårdinsatser. Liksom under år 2015 så genomfördes vårdinsatser av två högar och en stensättning på Munkabacken i Gladsax; en gånggrift i hög, benämnd Ekenäs, strax norr om Gladsax; en borgruin, benämnd Gladsaxehus, strax väster om kyrkan i Gladsax; en dös i hög, benämnd Skärabäcksdösen, strax norr om Vik; en stenkammargrav med hällbild, benämnd Tågarpsdösen, strax väster om Östra Tommarp; en hällristning, benämnd Stenkilsristningen, strax söder om Simrislund; en hällristning, benämnd Bragestenarna, strax söder om Gislöv samt ett kapell i Sankt Olof. Fornlämningarna avspeglar fyra olika tidsperioder (sten-, brons- och järnålder samt medeltid), fyra olika vårdbehov och dessutom olika lägen i landskapet. Ladda hem hela projektrapporten här.

Och glädjande nog kunde vi detta år även konstatera att spritningen som genomfördes åren 2013-2014 av berghällen med Stenkilsristningen ändå givit resultat. Hällen ser mycket renare ut, och det är en mycket tydlig skillnad mellan ytorna som spritades och ytorna som inte spritades i den södra delen av hällen. En tydlig kant där presenningarna låg framträder nu på hällen. Således kan vi konstatera att metoden med spritning med 95 % industrietanol tydligen fungerar i ett längre perspektiv!

Skyltar, vandringsled och broschyr

I år underhölls 25 st informationsskyltar som är kopplade till kulturmiljöer i Simrishamns kommun. Dessutom avlägsnades ett antal uttjänta informationsskyltar och ersattes med nya skyltar. Dessutom togs alla uttjänta Linnéskyltar bort under året. Sammanlagt har 23 nya informationsskyltar satts upp och ersatt gamla skyltar under 2013, 2014, 2015 och 2016.

Under året underhölls och förbättrades även vandringsleden som 2015 skapades mellan Yxornas häll i Simrislund och Stenkilsristningen. Bl.a. sattes ett antal nya markeringspinnar upp för att underlätta vandringen längs stigen. Dessutom togs några stora stenar bort vid en gärdsgård för att underlätta för vandrarna. Syfte är att tillgänglighetsanpassa kulturmiljöerna och hällristningslokalerna.

Inför Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i Sydöstra Skånes 100-års jubileum innevarande år färdigställdes en broschyr där samtliga fornlämningar inom projekt Se och vårda presenteras. Målet med broschyren är dels att informera om fornlämningarna inom projektet och dels att, via en användbar karta över Österlen, få allmänheten och turisterna att besöka fornlämningarna. Broschyren finns som en utskrivningsbar pdf på Österlens Museums hemsida.

Fornfadderverksamhet och Arkeologidagen 2016

I anslutning till projekt Se och vårda har Österlens museum även startat en fadderverksamhet där vi vill engagera människor i sin kulturmiljö. Syftet med fadderprojektet var att arbeta upp ett fornfaddersystem där intresserad allmänhet, markägare och byalag kunde hjälpa till i arbetet med att vårda fornlämningar. Att vara fornfadder innebär att man åtar sig att besöka sin fornlämning ett par gånger per år, klippa ner sly och mindre buskar som kan växa på och omkring fornminnet. I år har ett tiotal fornfaddrar varit behjälpliga med vården av fornlämningarna. En del av fornlämningarna skötts i princip endast av fornfaddrar. Målet är att få ett vårdat landskap där fornminnena får den plats de förtjänar samtidigt som människor kommer ut och kan engagera sig i något som är viktigt för både den enskilde och för bygden.

Den 27 maj hade vi en uppskattad exkursion till nordöstra Skåne, där vi bl.a. besökte Vä kyrka, Lillöhus och Bäckaskog slott. Under arkeologidagen den 28 augusti visades en del av fornlämningarna inom projekt se och vårda för allmänheten. Den arkeologiska rundturen var en del av Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i Sydöstra Skånes 100-års jubileum år 2016. Titeln på programmet var: En bussfärd i fornfaddrarnas spår. På plats vid respektive fornlämning fanns fornfaddrarna, som berättade om hällristningarna vid Bragestenarna och Stenkilsristningen, om dösen vid Skärabäcken i Vik och om det forntida landskapet vid Stenstuan i Gladsax. Den 3 december blir det en fornfadder- och markägarträff med föredrag och information. Då kommer årets insatser i projekt Se och vårda att utvärderas.

Arkeologidagen 2016

Arkeologidagen 2016 - vandring från Yxornas häll upp mot Stenkilsristningen. Foto: Ulrika Wallebom.