Projektår 2015

Vårdinsatser 2015

I december 2014 upprättades ett nytt avtal för åren 2015 och 2016 mellan Länsstyrelsen i Skåne län och Österlens Museum. Avtalet avser vård av utvalda fornlämningar och tillgängliggörande av kulturmiljöer inom Simrishamns kommun. Vården ska i huvudsak omfatta slåtter av gräs och röjning av sly en eller ett par gånger per säsong för att tillgängliggöra miljöerna. Rengöring och vård av hällar ska utföras så att ristningarna kan skönjas. I uppdraget ingår även skötsel av informationsskyltar som Länsstyrelsen producerar och är kopplade till kulturmiljöer i kommunen. Här omfattas även Linnéskyltar och en del skyltar vid kyrkor.

karta vandringsled Yxornas häll-Stenkil_2

En vandringsled mellan hällristningarna i Simrislund har invigts under året.

Dessa fornlämningar har vårdats

I slutet av september avslutades årets vårdinsatser. Liksom under år 2014 så genomfördes vårdinsatser av två högar och en stensättning på Munkabacken i Gladsax; en gånggrift i hög, benämnd Ekenäs, strax norr om Gladsax; en borgruin, benämnd Gladsaxehus, strax väster om kyrkan i Gladsax; en dös i hög, benämnd Skärabäcksdösen, strax norr om Vik; en stenkammargrav med hällbild, benämnd Tågarpsdösen, strax väster om Östra Tommarp; en hällristning, benämnd Stenkilsristningen, strax söder om Simrislund; en hällristning, benämnd Bragestenarna, strax söder om Gislöv samt ett kapell i Sankt Olof. Fornlämningarna avspeglar fyra olika tidsperioder (sten-, brons- och järnålder samt medeltid), fyra olika vårdbehov och dessutom olika lägen i landskapet.

Skyltar och vandringsled

Även ett 20-tal informationsskyltar som är kopplade till kulturmiljöer underhölls, liksom 10 st Linneskyltar. Dessutom avlägsnades ett antal uttjänta informationsskyltar och ersattes med nya skyltar. Även några av Linnéskyltarna togs bort.

Stenkilsristningen söder om Simrislund har dessutom tillgänglighetsanpassats genom att en stig, eller mindre vandringsled, har skapats mellan Yxornas häll i Simrislund och Stenkilsristningen.

Vi arbetar även mycket med att hitta nya sätt att informera om fornlämningarna i landskapet. T.ex. är vi igång med att utarbeta en broschyr om fornlämningarna inom projekt Se och vårda. Broschyren kommer att färdigställas inför Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i Sydöstra Skånes 100-års jubileum år 2016.

Fornfadderverksamhet 2015

I anslutning till projekt Se och vårda har Österlens museum även startat en fadderverksamhet där vi vill engagera människor i sin kulturmiljö. Syftet med fadderprojektet var att arbeta upp ett fornfaddersystem där intresserad allmänhet, markägare och byalag kunde hjälpa till i arbetet med att vårda fornlämningar. Att vara fornfadder innebär att man åtar sig att besöka sin fornlämning ett par gånger per år, klippa ner sly och mindre buskar som kan växa på och omkring fornminnet. I år har ett tiotal fornfaddrar varit behjälpliga med vården av fornlämningarna. En del av fornlämningarna skötts i princip endast av fornfaddrar. Målet är att få ett vårdat landskap där fornminnena får den plats de förtjänar samtidigt som människor kommer ut och kan engagera sig i något som är viktigt för både den enskilde och för bygden.

En lyckad fadder- och markägarträff, med föredrag och information, gick av stapeln den 21 mars 2015. Den 12 maj hade vi en uppskattad exkursion till Historiska Museet i Lund, LUHM:s magasin på Gastelyckan och Dalby kyrka. Den 29 maj höll dessutom Lena Alebo, museichef på Österlens museum, en guidekurs för fornfaddrarna.

Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i Sydöstra Skånes 100-års jubileum 2016

Vid Arkeologidagen i slutet av augusti 2016 är det planerat en arkeologisk rundtur med buss till några av de fornlämningar som ingår i projekt Se och vårda. Den arkeologiska rundturen är en del av Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i Sydöstra Skånes 100-års jubileum år 2016. Vid rundturen kommer några av fornfaddrarna att agera guide vid de fornlämningar som de har vårdansvar för.