Projektår 2014

Lördagen den 18 januari hade Österlens museum en återträff och ett informationsmöte för de blivande fornfaddrarna, dvs. personer eller föreningar som kan tänka sig att vårda och ta ansvar för en fornlämning på Österlen. Bakgrunden till fadderträffen var projektet Se och vårda som startade hösten 2011. Projektets syfte är att vårda och tillgängliggöra fornlämningar på Österlen, samt att inventera och underhålla informationsskyltar.

IMG_1940Vård av Stenkilsristningen i Simrislund. Foto: Ulrika Wallebom

Fornfadderverksamhet 2014

Österlens museum har genom ett avtal med Länsstyrelsen i Skåne län fått i uppdrag att vårda fornlämningar i Simrishamns kommun mot ett bidrag. I anslutning till projekt Se och vårda har Österlens museum även startat en fadderverksamhet där vi vill engagera människor i sin kulturmiljö. Syftet med fadderprojektet var att arbeta upp ett fornfaddersystem där intresserad allmänhet, markägare och byalag kunde hjälpa till i arbetet med att vårda fornlämningar. Att vara fornfadder innebär att man åtar sig att besöka sin fornlämning ett par gånger per år, klippa ner sly och mindre buskar som kan växa på och omkring fornminnet. I år har ett tiotal fornfaddrar varit behjälpliga med vården av fornlämningarna. En del av fornlämningarna skötts i princip endast av fornfaddrar. Målet är att få ett vårdat landskap där fornminnena får den plats de förtjänar samtidigt som människor kommer ut och kan engagera sig i något som är viktigt för både den enskilde och för bygden.

En lyckad fadderträff, med föredrag och information, gick av stapeln den 18 januari. Den 17 maj var fornfaddrarna ute på en exkursion till samtliga fornlämningar inom projekt Se och vårda. I samband med exkursionen informerades det ytterligare om hur skötseln och dokumentationen av fornlämningarna ska utföras.

CIMG1646

Till fadderträffen den 18 januari 2014 kom ett tiotal intresserade blivande fornfaddrar. Foto: Ulrika Wallebom.

Vårdinsatser 2014

Nu är årets vårdinsatser avslutade. Liksom under år 2013 så genomfördes vårdinsatser av två högar och en stensättning på Munkabacken (Gladsax 15:1-2 och Gladsax 82:1), en gånggrift i hög, benämnd Ekenäs (Gladsax 9:1-4), en borgruin, benämnd Gladsaxehus (Gladsax 12:1), en dös i hög, benämnd Skärabäcksdösen (Rörum 5:1), en stenkammargrav med hällbild, benämnd Tågarpsdösen (Östra Tommarp 4:1), en hällristning, benämnd Stenkilsristningen (Simrishamn 15:1), en hällristning, benämnd Bragestenarna (Östra Nöbbelöv 5:4) samt ett kapell i Sankt Olof (Sankt Olof 2:1). Fornlämningarna avspeglar fyra olika tidsperioder (sten-, brons- och järnålder samt medeltid), fyra olika vårdbehov och dessutom olika lägen i landskapet.

Dessutom genomfördes insatser enligt skötselplanerna för de båda hällristningslokalerna Stenkilsristningen och Bragestenarna. Stenkilsristningen är den fornlämningsmiljö som det har lagts ner mest skötsel och tid på. I fjol ”spritades” hällen med 95 % industrietanol, därefter täcktes hällen med plast och presenningar, och slutligen lades ett stort antal jordsäckar på presenningarna. Syftet var att försöka få bort lavar och mossor på hällen så att ristningarna kan framträda bättre. Den 15 maj, efter att hällen varit täckt i närmare nio månader, avtäcktes hällen. Under plasten och presenningarna fanns dessvärre en ”sörja” av mögel, jord, löv och kvarvarande lavar och mossar. Efter att allt hade torkat upp borstades och sopades hällen relativt ren. Resten av rengöringen överlät vi till kommande regn. Det visade sig att spritningen tyvärr inte haft någon större verkan, utan det fanns ganska mycket lava och mossa kvar på hällen. Vi beslutade oss därför att göra ett nytt försök, men att nästa gång ”sprita” mindre ytor av hällen och använda mer etanol. Tyvärr dröjde det ända till den 2 oktober innan partier av hällen ånyo spritades. Hällen kommer att täckas av senast i mitten av november, så i skrivande stund vet vi inte resultatet.

CIMG2553CIMG2555

Spritning av Stenkilsrisningen hösten 2014. Foto Ulrika Wallebom.

Även informationsskyltarna till de ovannämnda fornlämningarna underhölls. Dessutom avlägsnades ett antal uttjänta informationsskyltar och ersattes med nya skyltar. I år byttes sex skyltar ut, och sedan kommer skyltar att bytas ut succesivt. Vi arbetar även mycket med att hitta nya sätt att informera om fornlämningarna i landskapet. T.ex. är vi igång med att utarbeta en broschyr om fornlämningarna inom projekt Se och vårda och att tillgängliggöra den något svårtillgängliga Stenkilsristningen ytterligare.

 Läs rapporten från 2014 års arbete med att vårda och tillgängliggöra fornlämningar här.