Fornlämningar som vårdas

Projektets syfte är att vårda och tillgängliggöra fornlämningar på Österlen, samt att inventera och underhålla informationsskyltar. Sammanlagt vårdas 8 fornlämningsplatser just nu.

Karta med fornlämningar

Vi har för åren 2015-2016 ingått ett 2-årigt avtal med Länsstyrelsen i Skåne län där uppdraget är att vårda nio fornlämningsmiljöer i Simrishamns kommun mot ett bidrag. Under 2014 genomfördes vårdinsatser vid fornlämningarna Munkabacken (två gravhögar och en stensättning), Ekenäs (gånggrift), Gladsaxehus i Gladsax, Skärabäcksdösen i Vik/Nyhem, Tågarpsdösen vid Tommarp (egentligen en gånggrift), Stenkilsristningen vid Simrislund (hällristningar), Bragestenarna vid Gislöv (hällristning) och kapellet i Sankt Olof.

Fyra olika tidsperioder, fyra olika vårdbehov och olika lägen i landskapet. I uppdraget ingår även att se över skyltningen av fornlämningar och att underhålla skyltarna, samt att i samråd med länsstyrelsen plocka bort, alternativt byta ut de skyltar som inte uppfyller kravet för god skyltning. Omkring 25 st informationsskyltar har inventerats och underhållits.

Läs mer om varje fornlämning genom att klicka på flikarna till vänster.