Fornlämningar som vårdas

Projektets syfte är att vårda och tillgängliggöra fornlämningar på Österlen, samt att inventera och underhålla informationsskyltar. Sammanlagt vårdas 14 fornlämningsplatser just nu.

karta att regigera i

Vi har för år 2017 ingått ett 1-årigt avtal med Länsstyrelsen i Skåne län där uppdraget är att vårda fjorton fornlämningsmiljöer i Simrishamns kommun mot ett bidrag. Under 2017 genomfördes vårdinsatser vid fornlämningarna Munkabacken (två gravhögar och en stensättning), Ekenäs (gånggrift), Gladsaxehus i Gladsax, Skärabäcksdösen och Skärabäcksgånggriften i Vik/Nyhem, Tågarpsdösen vid Tommarp (egentligen en gånggrift), Stenkilsristningen vid Simrislund (hällristningar), Bragestenarna vid Gislöv (hällristning), kapellet i Sankt Olof, Stenstuan på Gladsax Norrevång (gånggrift med hällristningar), gånggriften och Hammenshög (bronsåldershög) i Hammenhög, Stenhed (skeppssättning) vid Östra Herrestad, Dansarens häll (hällristningar) vid Järrestad.

Fyra olika tidsperioder, fyra olika vårdbehov och olika lägen i landskapet. I uppdraget ingår även att se över skyltningen av fornlämningar och att underhålla skyltarna, samt att i samråd med länsstyrelsen plocka bort, alternativt byta ut de skyltar som inte uppfyller kravet för god skyltning. Omkring 25 st informationsskyltar har inventerats och underhållits.

Läs mer om varje fornlämning genom att klicka på flikarna till vänster. Du kan också ladda hem en broschyr som beskriver fornlämningarna som vårdas här.