Integrationsbidrag

Bestämmelser för integrationsbidrag

Bidraget syftar till att stödja och stimulera föreningslivet (dvs i kommunen registrerade föreningar) till att medvetet bjuda in nyanlända flyktingar boende i kommunen att delta i föreningens pågående eller planerade verksamhet och arrangemang. Verksamhetens mål ska vara att integrera de nyanlända i den svenska vardagen genom att ge möjlighet att deltaga i verksamheter där både nyanlända och tidigare svenskar deltar. Ett grundkriterium är att skapa en meningsfull, aktiv och kreativ vardag/fritid för målgruppen. Dessutom bör den organiserande föreningen om möjligt se ett fortsatt föreningsengagemang för den nyanlända.

Ansökan sker på avsedd blankett, vilken finns tillgänglig på kommunens hemsida nedan. Ansökan sker löpande under året, med 14 dagars handläggningstid innan beslut. Ansökan ska avse verksamhet som utförs under kalenderår 2016. Beslut kring integrationsbidraget tas av fritidskonsulenten i samråd med kultur- och fritidsnämndens ordförande, och redovisas löpande till kultur- och fritidsnämnden.

Föreningen ska efter genomförd bidragsbeviljad verksamhet redovisa, på avsedd blankett nedan, hur bidraget använts. Rapporten ska sändas in senast en månad efter avslutad verksamhet. Beviljat bidrag utbetalas i samband med ansökningens godkännande. I de eventuella fall då bidragsbeviljad verksamhet inte genomförts är föreningen återbetalningsskyldig för mottaget bidrag.

Ekonomiskt stöd kan utgå till ideell förening som:

• är registrerad i Simrishamns kommuns föreningsregister
• har stadgar som godkänts av föreningens årsmöte, för medlemsmatrikel, valt styrelse
• har plus- eller bankgiro
• bedriver kontinuerlig verksamhet
• har minst 10 aktiva medlemmar
• tar ut en årlig medlemsavgift som fastställs vid årsmötet
• uppfyller bestämmelserna för respektive bidragskategori
• har en fastställd alkohol- och drogpolicy (gäller enbart föreningar med barn- och ungdomsverksamhet)

Här finns ansökningsblankett och redovisningsblankett

¤ Blankett för integrationsbidrag 2016
¤ Utvärderingsblanketten för integrationsbidrag

Blanketterna kan fyllas i online, sparas ned och skickas till Simrishamns kommun, kultur‐ och fritidsförvaltningen, 272 80 Simrishamn, eller alternativt via e-post: kulturfritid@simrishamn.se