Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd)

Lokalt aktivitetsstöd avser att stödja föreningars arbete med barn- och ungdomsverksamheter (4-20 år) och personer med funktionsnedsättning (alla åldrar) samt stimulera till ett ökat antal aktivitetstillfällen för dessa grupper. Bidraget är anslutet till, och ska komplettera, det statliga lokala aktivitetsstödet.

Redovisningsperioder

• 1/1-30/6 redovisas senast den 15 augusti  
• 1/7-31/12 redovisas senast den 15 februari

Ansökningsblankett för lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd)

Redovisning av antalet genomförda sammankomster och deltagartillfällen fördelad på ålder och kön ska ske på särskild ansökningsblankett. Deltagartillfällen är summan av de bidragsberättigade deltagarnas närvaro i de godkända sammankomsterna.

För idrottsföreningar: Ansökan om lokalt aktivitetsbidrag 2018 
För övriga föreningar: Ansökan om lokalt aktivitetstöd 2018

Närvaroredovisning

Vid varje sammankomst ska närvarokort föras på deltagare och ledare. Kortet ska även innehålla föreningens namn, typ av aktivitet, plats, datum, tider, deltagares och ledares namn, födelsedata och kön. Redovisningen ska undertecknas av ansvarig ledare.

För idrottsföreningar: Närvarokort 2017
För övriga föreningar: Närvarokort 2017

För idrottsföreningar: Närvarokort 2018
För övriga föreningar: Närvarokort 2018

Bidragskriterier för lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd)

Utöver det som anges i allmänna bidragsbestämmelser gäller följande för att en sammankomst ska vara bidragsberättigad:

• Sammankomsten ska vara en ledarledd gruppaktivitet
• Ledaren ska vara utsedd av föreningen samt vara lägst 13 år (ledaren kan inte vara ledare för flera grupper samtidigt)
• Sammankomsten ska omfatta minst 3 deltagare, utöver ledare. Bidrag utgår för max 30 deltagare per sammankomst.
• Sammankomsten ska pågå minst 60 minuter och innehålla gemensam samling och avslutning.

I övrigt gäller bestämmelser i enlighet med den statliga delen av lokala aktivitetsstödet. Aktiviteter som fått bidrag för studiecirkelsammankomster är inte berättigade till LOK-stöd.

Som deltagare räknas
• Barn och ungdomar i åldern 4-20 som aktivt deltar i föreningens sammankomster är bidragsberättigade.
• Ledare i åldern 13-20 år är också bidragsberättigade.
• En deltagare får endast räknas en gång per dag och förening.
• För deltagare och ledare inom handikappverksamheter finns ingen åldersgräns.