Kultur- och arrangörsbidrag

Kultur- och arrangörsbidraget avser att stödja arrangemang i Simrishamns kommun.

Registrerade föreningar och juridiska personer har rätt att söka kultur- och arrangörsbidrag hos kultur- och fritidsnämnden.

Ansök senast 15 februari och 15 september (vänligen notera vår framförhållning när ni ansöker om bidrag)

Kommunen har två ansökningstillfällen årligen för kultur- och arrangörsbidrag - och vi har en viss framförhållning att förhålla oss till.

 Ansök därför senast:

  • 15 februari - för arrangemang som ska genomföras under innevarande år.
  • 15 september - för arrangemang som ska genomföras under nästkommande år.

Vänligen notera att kultur- och arrangörsbidragsansökningar som inkommer till 15 februari vanligtvis behandlas på kultur- och fritidsnämndens sammanträde i mars - därefter får alla sökande besked.

Vänligen notera att kultur- och arrangörsbidragsansökningar som inkommer till 15 september vanligtvis behandlas på kultur- och fritidsnämndens sammanträde i november - därefter får alla sökande besked.

Vi har inte längre möjlighet att ta emot ansökningar under ett ½ basbelopp löpande under året.

Ansökningsblankett för kultur- och arrangörsbidrag

Här hittar du:

¤ Blankett för kultur- och arrangörsbidrag

Bidragskriterier för kultur- och arrangörsbidrag

Utöver de allmänna bidragskriterierna gäller följande för kultur- och arrangörsbidrag:

• Bidraget är inte avsett för drift och underhåll av anläggning, för detta ansöks om lokalbidrag/anläggningsbidrag.
• Bidraget beviljas främst till utåtriktad verksamhet. Vid fördelningen av bidragen prioriteras utvecklingsinriktade ansökningar.
• Bidrag kan utgå med högst 75 % av nettokostnaden.
• Som bedömningsgrunder gäller planering och förutsättningar avseende ekonomi, målgrupper, marknadsföring och praktiskt genomförande.
• Aktiviteterna/verksamheterna ska äga rum i Simrishamns kommun och får inte genomföras i kommersiellt syfte. Arrangemang ska vara offentliga.
• Bidraget avser framtida, planerade arrangemang och inte arrangemang som varit.
• För ansökningar från annan än bidragsberättigad förening krävs att ansökan görs av juridisk person.
• Redovisning av genomförda enstaka arrangemang och beviljade bidrag görs på särskild blankett senast tre (3) månader efter genomförandet. Övriga redovisas i föreningarnas ordinarie verksamhetsberättelser.
• Om överenskommelse inte träffats om annat, utbetalas bidraget först efter att redovisning av genomförandet kommit in till kultur- och fritidsförvaltningen.

Så gör du för att få ut beviljat kultur- och arrangörsbidrag

Har din förening blivit beviljad kultur- och arrangörsbidrag och vill ha ert bidrag utbetalt? Då gör du så här:

(1) Utvärderingsblanketten för kultur- och arrangörsbidrag ska vara ifylld och inskickad. Blanketten hittar du här:
¤ Rapport- och utvärderingsblankett för kultur- och arrangörsbidrag efter genomfört arrangemang

(2) följande aktuella handlingar från föreningen ska ha lämnats till kultur- och fritidsförvaltningen:
¤ Ekonomisk årsredovisning från senaste årsmöte
¤ Årsmötesprotokoll från senaste årsmöte
¤ Revisionsberättelse från senaste årsmöte

När dessa handlingar har inkommit gör vi en utbetalning.

Om ni begär förskottsutbetalning önskar vi få in rapport- och utvärderingsblanketten så snart ert arrangemang är genomfört, i annat fall blir föreningen återbetalningsskyldig.