Vatten

Vatten som vi använder t.ex. som dryck, i matlagning eller hantering av livsmedel benämns dricksvatten och klassas som livsmedel. För sådant vatten gäller livsmedelslagens bestämmelser om t.ex. högsta tillåtna halt av bakterier och främmande ämnen. Dricksvattnets ursprung kan vara grundvatten från brunnar eller ytvatten från sjöar och vattendrag.

Fördelarna med ett bra grundvatten, jämfört med ett ytvatten, är att det har en låg och jämn temperatur, låg halt av organiskt material och bättre mikrobiologisk kvalitet. Dessa egenskaper gör att det blir enklare att rena vattnet i verket. Normalt sker rening genom järn- och manganfilter.

Av säkerhetsskäl och i förebyggande syfte, för att förhindra bakterietillväxt ute på ledningsnätet, genomgår vattnet desinfektion med antingen ultraviolettljus eller natriumhypoklorit (klor).

Statens Livsmedelsverk upprättar föreskrifter om dricksvatten, (SLVFS 2001:30), och sätter gränsvärden för vad dricksvattnet får innehålla av olika ämnen. Vattnet får efter analys klassificeringen tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Det är viktigt att känna till att varmvatten inte klassas som ett livsmedel och därför inte skall drickas eller användas till matlagning då det bland annat kan lösa ut metaller under tiden det står i ledningarna.

Säkerställa ett bra vatten

Vattenkvaliteten provas regelbundet efter ett kontrollprogram som upprättats och godkänts av Miljöförbundet, som är tillsynsmyndighet. Provtagning sker på inkommande råvatten till vattenverken, på utgående vatten efter behandling, i högreservoarerna och slutligen på ledningsnätet hemma hos en del konsumenter. Vart tredje år tas analyser i samtliga vattentäkter för att undersöka eventuella förekomster av bekämpningsmedel.

Vårt mål med att inrätta vattenskyddsområden är för att våra vattentäkter behöver ett så bra skydd som man kan uppnå, detta så att man även i framtiden kan dricka ett bra vatten. För varje vattenskyddsområde finns en kopplad skyddsföreskrift. Föreskriften fastställs av länsstyrelsen och kan ses som ett komplement till redan gällande bestämmelser för området. Vattenskyddsföreskrifterna reglerar åtgärder och verksamheter som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång sikt, exempelvis hantering av bekämpningsmedel. Om du bor inom ett vattenskyddsområde ska du tänka på att allt du gör kan påverka vattentäkten, allt från hur du tvättar bilen, arbetar i trädgården eller hur du värmer upp huset.

Dricksvattennätet är sammanlagt cirka 500 kilometer långt. Där topografin så kräver finns tryckstegrings- och tryckreduceringsstationer ute på ledningsnätet. Högreservoarer finns i Gärsnäs, Kivik och Simrishamn.

Till verksamheten hör en omfattande driftövervakning av produktion och distribution. Vidare spolas nätet vid behov enligt uppgjorda spolplaner. Läcksökning görs enligt kontrollplaner för ledningsnätet.

Kommunens årsproduktion är cirka 1,9 miljoner kubikmeter dricksvatten.