Avloppsreningsverk

Alla avloppsreningsverk har samma funktion, att rena vattnet. Reningsverken kan vara lite olika utformade, men kortfattat kan man säga att verken består av fyra olika steg.

  • Mekanisk rening
  • Biologisk rening
  • Kemisk rening
  • Filtrering

Stengårdens Avloppsreningsverk

Reningsverket är byggt 1972 för 87000 pe, 1995-1996 byggdes reningsverket om för biologisk kväverening, 1998 byggdes Slammineraliseringsanläggning för lagring av slammet. Vassbäddarnas funktion är att torka och mineralisera slammet. Tekniken är en vidareutveckling av den gamla slamlagunen och utmärks av att den avvattnande förmågan förstärks genom inplantering av vass.

Avloppsvattnet transporteras dels med självfallsledningar till pumpstationer, antalet pumstationer tillhörande Stengårdens avloppsreningsverk är 54 stycken fördelade på tre linjer norra, södra och västra. Norra linjen sträcker sig från Rörum i norr via Vik, Baskemölla, Tobisborg, Friaborg, Hamnabro och Simrishamn.

Södra linjen pumpar från Mälarhusen, Sandby, Kyhl, Örnahusen, Borrby, Skillinge, Gislövshammar, Brantevik och Stengården.

Västra linjen pumpar från Hammenhög och Gärsnäs via Tommarp och Bjärsjö till reningsverket.

Verksamheten bedrivs enligt gällande tillstånd som regleras i Länsstyrelsens beslut daterat 1991-08-19, 1998-03-12, 1999-03-04 och Miljödomstolens dom 1999-12-06. Härmed framgår bland annat att länsstyrelsen lämnar Simrishamns kommun tillstånd för utsläpp av avloppsvatten i Östersjön från Simrishamns tätort med flera orter efter rening i en anläggning på fastigheten Simris 20:33 i Simrishamns kommun.

Parametrar

Gränsvärde

Syreförbrukande ämnen (BOD7)

10 mg/liter

Fosfor

0,30 mg/liter

Kväve

12 mg/liter

Kiviks Avloppsreningsverk

Reningsverket är byggt 1969 för 3000 personekvivalenter (pe) 1997 byggdes reningsverket om för biologisk kväverening samt överbyggnad av bassänger.
Avloppsvattnet transporteras dels med självfallsledingar till pumpstationer, ledningsmeter uppgår till ca 4,5 mil. Till Kiviks avloppsreningsverk tillhör tre stycken pumpstationer.
Avloppsvatten från Vitaby, Vitemölla och Södra Mellby, Svabesholm behandlas i Kivik.

Verksamheten bedrivs enligt gällande som tillstånd regleras i Länsstyrelsens beslut daterat 1995-09-25. Härmed framgår bland annat att länsstyrelsen lämnar Simrishamns kommun tillstånd för utsläpp av avloppsvatten i Östersjön från Kiviks avloppsreningsverk.

Gränsvärde för utgående vatten.

Parametrar

Gränsvärde

Syreförbrukande ämnen (BOD7)

10 mg/liter

Fosfor

0,5 mg/liter

Kväve

15 mg/liter

Sankt Olof

Avloppsreningsverket är dimensionerat för 1000 pe, och belastas med ca 600 pe. Verket är beläget i nordöstra delen av samhället utmed Rörums södra å och rinner ut i Östersjön strax söder om Rörum. Verksamheten bedrivs enligt gällande tillstånd regleras i Miljö- och hälsoskyddskontorets beslut daterat 2002-01-17.

Östra Vemmerlöv

Avloppsreningsverket är dimensionerat för 250 pe, belastas med ca 200 pe. Utloppet rinner till Rännebäcken, vilket i sin tur mynnar ut i Tommarpsån vidare till Östersjön. Verksamheten bedrivs enligt gällande tillstånd som regleras i Miljö- och hälsoskyddskontorets beslut daterat 2002-06-17.

Ravlunda

Avloppsreningsverket är dimensionerat för 140 pe, belastas med ca 100 pe. Utloppsledningen från verket mynnar i ett biflöde till Klammersbäck, vilket i sin tur mynnar ut i Östersjön mellan Haväng och Vitemölla. Verksamheten bedrivs enligt gällande tillstånd som regleras i Miljö- och hälsoskyddskontorets beslut daterat 2000-11-06.