Avlopp

Avlopp

Benämningen avlopp är ett samlingsnamn för system med dagvatten och spillvatten. Områden som är byggda före 1950 har ofta ett äldre system kallat kombinerat avloppssystem. Detta innebär att allt avloppsvatten (hushållsavlopp, regnvatten och dräneringsvatten) är kopplat i samma ledning. Detta leder till att vid kraftiga regn ökar risken för översvämningar i område med dessa system. Kommunen arbetar kontinuerligt med att förebygga och separerar gamla avloppsledningar till det vi kallar ett duplikatsystem. Detta system är säkrare då man har separata ledningar för dagvatten (regnvatten) och spillvatten (hushållsavlopp).

Anledningen till att vi i dag har ett ledningssystem för att leda bort avloppsvatten började väldigt tidigt. Man såg att avloppsvattnet var en smittospridare och man ville få bort det från städerna. Avloppsvatten har en hög halt av bakterier och andra smittspridande organismer. Man byggde då ledningar som ledde ut avloppsvattnet i haven och sjöarna. Det var först på 60-talet som man tog avloppsvattnets miljöpåverkan på allvar och började bygga avloppsreningsverk.

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten från hårdgjorda ytor som omöjliggör infiltration och som tas om hand i ett dagvattensystem. Ju mer man bygger ut samhällena ju större hårdgjord yta tillkommer dagvattensystemen och ställer därmed större krav på ett omhändertagande.

Vid kraftigt regn eller snösmältning kan det uppstå överbelastning i ledningssystemet, vilket kan orsaka översvämningar. Som fastighetsägare kan man själv påverka detta genom att ansluta sitt egna dag- och dräneringsvatten till ett LOD-magasin (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten). Kommunen ställer i många fall krav på ett LOD-magasin i bygglov för nybyggnad av bostäder.

Dagvatten kan också innehålla föroreningar som är svåra för naturen att bryta ner, exempel på detta är salter och oljor från parkeringsytor. Ofta leder dagvattenledningarna ut i ett vattendrag utan någon form av rening vilket gör det extra viktigt att man tänker sig för hur man ansluter de hårdgjorda ytorna, exempel på detta är att man inte ska tvätta bilen på gatan eftersom detta vatten släpps ut i naturen orenat.

Dräneringsvatten

Dräneringsvatten kommer främst från fastigheters dräneringssystem. Syftet med att dränera sin fastighet är att hålla torrt runt sin husgrund. När man pratar om felkopplade fastigheter menar man att dag- och dräneringsvattnet är kopplat på spillvattenledningen. I en korrekt installation ska dag- och dräneringsvattnet kopplas på fastighetens dagvattenledning. Den största risken med att man har fastigheten felkopplad blir när en stor volym tillskottsvatten når ledningarna och resulterar i en översvämmad källare.

Diken och dikningsföretag

Ute i vårt landskap finns ett stort antal diken som dränerar marken. Dessa är ofta samfällda och kallas för ett dikningsföretag. Dikningsföretag är ofta gamla och de nuvarande fastighetsägarna är inte alltid införstådda med att deras fastighet ingår i dikningsföretaget och vad det innebär. Kommunen är delägare i många dikningsföretag och utför underhåll på ledningssystemen för att upprätthålla dess funktion.

Spillvatten

Spillvatten är det avloppsvatten som kommer från hushåll och industrier. Spillvatten kan sedan delas in i 2 olika vatten. Dels svartvatten som är det man spolar ut från toaletter och dels gråvatten (eller BDT-vatten) som är smutsigt vatten från bad, duschar, diskning och tvätt. Spillvattnet leds i ett ledningssystem från fastigheten till ett reningsverk. Ledningarna kan vara långa och uppehållstiden i ledningarna innan vattnet når ett reningsverk kan vara flera dygn. Problem som kan uppstå om ledningarna inte är syresatta är att det bildas svavelväte, svavelväte är det som man ibland kan känna luktar ruttna ägg. Det är inte bara att svavelvätena luktar illa utan de fräter dessutom på betongledningar så att de på sikt kan kollapsa.

Avloppsreningsverk

I avloppsreningsverk genomgår vattnet en effektiv reningsprocess innan det släpps ut till en recipient. I reningsverken renas avloppsvattnet i flera olika steg för att uppnå de miljökrav som ställs och uppfylla de tillstånd respektive verk har.

Enskilda avlopp

Fastigheter som inte är anslutna till kommunala reningsverk har enskilt avlopp. För frågor rörande enskilt avlopp ska man kontakta Ystad och Österlenregionens miljöförbund som har ansvar för tillsynen. För en enskild anläggning är fastighetsägaren själv ansvarig för rening av avloppsvatten.