Vår verksamhet

Vi i Simrishamns kommun på VA-enheten förvaltar ledningsnätet för dag- spill- och dricksvattenledningar som är ett mycket stort och viktigt byggnadsverk. Om man lägger ut hela huvudledningsnätet i en enda lång ledning skulle man kunna komma ända till Östersund från Simrishamn.

Kommunen arbetar kontinuerligt med att förbättra och underhålla det befintliga nätet, förnyelsetakten har hittills varit för låg men med nya resurser avser kommunen att öka takten och på så sätt kunna förebygga akuta åtgärder. VA-nätet har idag uppskattningsvis en medelålder på ca 50 år och har en beräknad teoretisk livslängs på 100år. Planering pågår kontinuerligt för befintliga ledningars underhåll och samtidigt att tillgodose nya fastigheters intresse att ansluta. 

Kort om avloppsreningsverk.

Simrishamns kommun ansvarar och sköter driften 5 avloppsreningsverk runt om i kommunen. Verksamheten bedrivs enligt gällande tillstånd som regleras av Miljöförbundet. De stora utmaningar som kommunen står inför när det gäller våra avloppsreningsverk är de tuffare miljöregler som kommunerna måste uppfylla. Ett av de stora problemen är det som kallas ovidkommandevatten. Detta vatten är inläckage i ledningar, dräneringsvatten från fastigheter, felkopplade ytor som tak och parkeringar. Kommunen jobbar helatiden med att identifiera dessa och bygga bort problemen. Alla fastighetsägare har även de ett stort ansvar att se till att deras del av anläggningen är i god kondition och rätt kopplat. Vare sig reningsverk eller pumpstationer är dimensionerade för att pumpa eller rena allt ovidkommandevatten.

Kort om vattenverken.

Simrishamns kommun driftar 10 vattenverk med ett stort ledningsnät för att säkerställa vattentryck och flöde för perioder med stora uttag. Samtliga vattenverk använder grundvatten från bergborrade brunnar eller grusfilterbrunnar. Fördelarna med ett bra grundvatten, jämfört med ett ytvatten, är att det har en låg och jämn temperatur, låg halt av organiskt material och bättre mikrobiologisk kvalitet. Dessa egenskaper gör att det blir enklare att rena vattnet i vattenverken. Normalt sker rening genom järn- och manganfilter. Däremot är man begränsad av vad vattenmagasinen under mark kan leverera. Vad kommunen får ta ut är strikt kontrollerat av länsstyrelsen via vattendommar.

Belastningen på dricksvattensystemet är som störst under sommarhalvåret då kommunen har många turistande människor. Under långa torrperioder kan det då förekomma restriktioner hur abonnenter får använda sitt dricksvatten. Främst är det återhållsamhet med vattnet och det innebär att man ska undvika att bevattna trädgården och fylla sin pool.