Länkar

Nyttiga länkar om vatten, myndigheter och olika organisationer

 • Cirkulation - En VA-tidsskrift.
 • FASS - Källan till kunskap om läkemedel.
 • Föreningen vatten - Föreningen Vatten är en ideell och opolitisk förening som verkar för rätt hushållning och vård av vattentillgångarna samt för en god vattenmiljö.
 • Havs och vattenmyndigheten - Havs- och vattenmyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. HaV startade den 1 juli 2011.
 • Håll Sverige rent - Deras vision är ett skräpfritt Sverige! Alla projekt som driver syftar till att ta sig närmare visionen.
 • Jordbruksverket - Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området. Vårt uppdrag är att inom jordbruk och landsbygdsutveckling arbeta för en hållbar utveckling.
 • Folkhälsomyndigheten- Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Deras vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.
 • Konsumentverket - Konsumentverket är en statlig myndighet som är till för dig som konsument. Vårt arbete gör det lättare för dig när du handlar.
 • LRF - Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRF ska medverka till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö.
 • Länsstyrelsen skåne - Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. De är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Länsstyrelsen har ett brett ansvarsområde
  Till detta hör bland annat kunskapsförmedling, samordning och utveckling av olika sakfrågor, men också myndighetsuppgifter. De ger tillstånd till olika verksamheter, prövar och utövar tillsyn inom t ex miljö, fysisk planering och social omvårdnad.
 • Naturskyddsföreningen - Naturskyddsföreningen är Sveriges mest inflytelserika miljöorganisation. Föreningen påverkar politiker, jagar miljöbovar och påverkar lagstiftningen. Klimat, hav, skog, jordbruk och miljögifter är de viktigaste arbetsområden och står dessutom bakom världens tuffaste miljömärkning, Bra Miljöval.
 • Naturvårdsverket - Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen och är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går. De har också uppgiften att samordna, följa upp och utvärdera arbetet med Sveriges miljömål.
 • Nordic Polymark - Nordic Poly Mark är kvalitetsmärket tillsammans med INSTA-CERT för certifieringsordning av plaströr.
 • Notisum - Notisum AB är ett svenskt informationsförlag som tillhandahåller produktfamiljen Rättsnätet på Internet.
 • SGU - Sveriges geologiska undersökning, SGU, är expertmyndighet för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige.
 • Skandinavisk kommunaltekning - En av skandinaviens största leverantörer av lösningar för LTA tryckavloppssystem (LPS).
 • SKL - Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en arbetsgivar- och intresseorganisation för kommuner, landsting och regioner i Sverige. De driver sina medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service.
 • SLV - En stor del av Livsmedelsverkets arbete syftar till att maten ska vara säker. Deras verktyg är regler, kontroll, råd och information.
 • SMI - Smittskyddsinstitutet är en nationell kunskapsmyndighet med ansvar för smittskyddsfrågor med ett brett folkhälsoperspektiv.
 • Statens VA-nämnd - Statens VA-nämnd handlägger tvister om vatten och avlopp enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. För VA-nämndens verksamhet gäller lagen (1976:839) om Statens va-nämnd och förordning (2007:1058) med instruktion för Statens VA-nämnd.
 • Sveriges vattenorgansiationer - En vattenorganisation kan vara ett vattenvårdsförbund, vattenförbund, vattenråd eller annan vattenorganisation. Denna portal samlar dessa organisationer på ett och samma ställe.
 • Svenskt vatten - Svenskt Vatten är en branschorganisation som företräder vattentjänstföretagen i Sverige.
 • Swedac - Huvudsyftet med deras verksamhet är att, med krav på kvalitet och säkerhet, underlätta för varor och tjänster att fritt röra sig över gränserna. Deras huvuduppgift är att vara Sveriges nationella ackrediteringsorgan.
 • Vattenmyndigheterna - Införandet av EU:s ramdirektiv för vatten i svensk lagstiftning 2004 innebar ett nytt helhetsgrepp på vattenfrågorna och vattenmyndigheten skapades för att samordna arbetet med att bevara och förbättra kvaliteten på våra vatten enligt direktivet.
 • Ystad och Österlenregionensmiljöförbund - Den 1 juni 2009 övergick miljö-, hälso-, och livsmedelstillsynen i Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner till Ystad-Österlenregionens miljöförbund.