Vad gäller för LTA

Viktig information om LTA-anläggningar
 

Denna information avser de fastigheter som är anslutet till kommunens avloppssystem via en LTA-pump. Att vara ansluten genom ett LTA system innebär att ni har en nergrävd pumpenhet på er fastighet. LTA systemet finns just på er fastighet för att bland annat jordmån och topografin i området är svårhanterlig för konventionellt självfalls system.

 

Fastighetsägaren ska tänka på följande

  • I avloppet får endast toalettpapper, avföring och vatten spolas ner (se även kommunens ABVA som återfinns på kommunens hemsida) Detta innebär att endast spillvatten får kopplas till LTA-systemet. Dag- och dräneringsvatten får inte kopplas till LTA-systemet utan ska omhändertas lokalt.
  • Observera! Inga tvättlappar, våtservetter, dambindor eller trasor får spolas ner i avloppet
  • Fett från matlagning mm skall tas omhand så att det inte tillförs avloppet vid diskning
  • Felaktig tillförsel av avfall i toaletten och vasken kan göra att ni får stopp i avloppet, vilket kan resultera i att ni får kostsamma översvämningar och att eventuella kostnader för reperation kan tillkomma
  • Tänk på att LTA-stationen skall vara lättillgänglig och snöröjd. Eventuell kostnad för rensning debiteras fastighetsägaren
  • Vid akuta driftproblem ska ni först ta reda på om jordfelsbrytaren löst ut i styrskåpet för LTA-stationen, om så är fallet, prova att slå på den igen
  • Öppna locket på LTA-stationen och prova att trycka på den TEST-knapp som återfinns på styrskåpet under locket, händer inget kontrollera om det finns avloppsvatten stående ovanför pumpen (hög nivå)
  • Om fastigheten skall lämnas en längre tid, bör ni skölja igenom systemet genom att spola rikligt med vatten i avloppet
  • Vid akuta driftsstopp som inte avhjälps med nämnda åtgärder kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen under kontors tid på 0414-81 92 00 och övrig tid 040-676 90 80