Ansluta till kommunalt vatten och avlopp

För att ansluta sig till Simrishamns kommuns allmänna vatten - och avloppsledningar, måste alltid kontakt tas med huvudmannen, som i detta fall är Samhällsbyggnadsförvaltningen, vatten- och avloppsenheten

Om du vill ansluta fastigheten till det kommunala vatten- och avloppssystemet rekommenderas att ta kontakt med oss så tidigt som möjligt, då det många gånger måste utredas, projekteras och byggas ut vatten- och avloppsledningar, innan någon faktisk anslutning av fastigheten kan göras. Vatten- och avloppsenheten sköter handläggningen av nyanslutningar respektive olika förändringar av installationen inne på fastigheterna. Ansvaret för att installationen blir utförd enligt gällande lagar och föreskrifter, samt att de Allmänna Bestämmelser för brukande av Simrishamns kommuns allmänna Vatten och Avloppsanläggning (ABVA) efterföljs, åläggs helt fastighetsägaren. För inkoppling till Simrishamns kommuns allmänna vatten- och avloppsnät tillåts endast att godkända installationsmaterial och apparater används. För handläggningen av ansökan om vatten- och avloppsinstallation debiteras ingen särskild avgift.

När skall ansökan göras

  • Vid all nyanslutning samt där antalet byggnader med vatten och avlopp eller lägenheter utökas eller förändras.
  • Vid åtgärder som medför förändrad funktion av installationen eller medför en i förhållande till befintlig installationskapacitet väsentlig ökning av flödet i servisledningarna.

Planritningar

Planritningar ska inlämnas som visar all nybyggnation, i övriga fall enligt överenskommelse med vatten- och avloppsenheten. Planritningar över ingående våningsplan eller del av detta skall då redovisas i ett exemplar vardera.

Exempel på situationsplan/planritning

Tidpunkten

Ovannämnda handlingar ska vara inlämnade senast 2 veckor före planerad byggstart. Om nya servisledningar ska dras fram måste handlingarna vara inlämnade senast 2 månader före planerad byggstart.

Arkivhandlingar

När byggnationen är avslutad arkiveras inlämnad situationsplan och planritningar. Eventuella ändringar (relationsritningar) under byggtiden ska lämnas in. Arkiveringen är avgiftsfri och skall ses som en service som fastighetsägaren sedan kan utnyttja vid eventuella framtida förändringar på sin installation.

Viktigt! Innan anläggningen får tas i bruk

Innan vatten- och avloppsanläggningen får tas i bruk ska vatten- och avloppsenheten ha monterat och plomberat en vattenmätare. Det åläggs fastighetsägaren att meddela detta.

Blankett för ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp.