Trafiksäkerhet

Växtlighetens inverkan på siktförhållanden i trafiken

För att säkerställa en god trafiksäkerhet är det därför viktigt att ni ser till att era häckar, buskar och träd inte skymmer sikten för trafikanter. Mer information hittar ni nedan.

Säker trafik på bostadsgator och gångvägar kräver fri sikt i korsningar. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

I Plan- och bygglagen 3 kap 17 § står "tomter sall oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick".

I väglagen och lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning finns bestämmelser som bland annat innebär att växtlighet inte får inkräkta på utrymmet för gångbanor och vägar.

Med stöd av dessa allmänna bestämmelser har det beslutats om riktlinjer för fri sikt s.k. sikttrianglar i korsningar och tomtutfarter. Riktlinjerna gäller för såväl nybebyggelse som för befintliga äldre fastigheter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen besiktar eventuellt hindrande växtlighet. Det åligger fastighetsägaren att föra bort ogräs samt att sopa upp och ta bort sand på gångbana utanför fastigheten.

Sikttriangel

Bild 1. Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gata eller gångbana.

Intill gata

Bild 2. Om din tomt ligger intill en gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. Om tomten ligger intill en gång- och cykelväg bör sikttriangeln sträcka sig minst 5 meter åt vardera hållet. Om tomten ligger intill både väg och cykelväg bör sikttriangeln vara 10 meter respektive 5 meter.

Följande rekommendationer är speciellt viktiga att beakta vid nybyggnation och nyanläggning.

Träden växer

Bild 3. För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Växterna breder ut sig olika mycket beroende på art, klimatzon och jordens beskaffenhet.

Avstånd från tomtgräns

Bild 4. Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm från tomtgräns. Om man vill täcka marken mellan tomtgräns och häck är marktäckande växter eller kuller- och gatsten bra val.

Lämpliga häckväxter:

Friväxande låg häck:

Liten svart aronia, Björkspirea, Hybridspirea, Mahonia, Ölandstok.

Klippt häck:

Avenbok, Bok, Hagtorn, Häckkaragan, Idegran, Liguster, Måbär, Naverlönn, Oxbär, Spirea, Syrén.

Häckplantor planteras normalt 3 st per löpmeter. I samband med vårplantering beskärs häckplantan. Vid höstplantering väntar man med beskärningen till påföljande vår. Häckplantan klipps ned till halva höjden för att den ska ge tillräckligt med nya skott nedtill.