Byggprojekt

Pågående och kommande byggprojekt

 Asfaltbeläggningsprogram

Hösten närmar sig och sommarens beläggningsprogram har fortgått enligt utsatt tidplan. Asfalteringsarbetena ute i byarna, med undantag av några mindre sträckor där det kommer att utföras ledningsarbeten på dagvattenledningarna, är i stort sett klara. Arbetena är i full gång i centrala Simrishamn och beräknas vara klara lagom till månadsskiftet november/december då asfaltsäsongen är över. I samband med asfalteringsarbetena kommer en del trottoarer ersättas med motlut. Kantsten i korsningar och vid övergångar kommer att sänkas i syfte att förbättra tillgängligheten. På vägsträckor som det planeras för ledningsarbeten de kommande åren får, trots dåligt skick, inte ny beläggning. Dessa vägavsnitt återställs efter avslutade ledningsarbeten.

Vi vill påminna om att kommunens eget beläggningsprogram inte är att förväxla med återställningen efter de senaste årens fibergrävningar. Den hanteras av ledningsägaren och dess underentreprenörer, och utförs efter anvisningar i kommunens grävningsbestämmelser. Frågor kring detta hänvisas till Simrishamns Stadsnät på 0200 – 43 00 00 eller kundservice@ip-only.se

Arbetena utförs i fyra steg: Några veckor före asfaltering ska ske kommer maskiner för att byta brunnslock, rikta kantstenar och schakta bort gammal asfalt där det behövs. Därefter kommer körytorna att klistras och asfalteras. Efter det asfalteras motlut och trottoarer. Slutligen kommer linjer att målas där det krävs, skyltar sätts tillbaka på plats och kanter grusas. Vi har en ständig strävan att i samband med beläggningsarbetena löpande förbättra tillgängligheten.

Tänk på att visa de som arbetar ute på vägarna hänsyn genom att följa skyltning och passera arbetsområdet med varsamhet.

Trevlig höst!

Sjöfartsstråket

Simrishamns kommun har som ambition att utveckla ett antal platser utmed det så kallade Sjöfartsstråket i Simrishamn. Syftet med Sjöfartsstråket är att på ett tydligare sätt binda samman Tobisvik i norr med Branteviksvägen i söder och samtidigt skapa mötesplatser som erbjuder en närhet till havet. I nuläget är det endast området mellan hamnkiosken och seglarpaviljongen, etapp 1, som är längre fram än idéstadiet. Den tilltänkta utformningen av detta område framgår av illustrationen nedan. Arbetet ska vara färdigställt till påsk 2016.

Det kommer mera

I det fortsatta arbetet med Sjöfartsstråket kommer vi aktivt att arbeta med medborgardialog och att kommunicera de förslag som tas fram.

Illustration: Sydväst arkitektur och landskap

 

151111 plan