Detaljplan för del av Simrishamn 2:24 (Östra planteringen)

Dnr: 2015/823. Detaljplan för del av Simrishamn 2:24 (Östra planteringen), Simrishamns kommun, Skåne län är föremål för samråd under tiden 3 december 2016 - 7 januari 2017

Planhandlingar

Här kan du välja att titta på den utställda planen genom att klicka på länkarna nedan.

Planbeskrivning (pdf 2 Mb)

Plankarta (pdf 0,6 Mb)

Utredningsmaterial

Behovsbedömning (pdf 0,3 Mb)

Bullerutredning (pdf 0,4 Mb)

Planprogram med behovsbedömning (pdf 8 Mb)

Programsamrådsredogörelse (pdf 1 Mb)

Samtliga planhandlingar finns att tillgå hos Samhällsbyggnadsförvaltningen/ Planenheten och i de övriga utställningslokalerna.

Planområde

Planområdet är beläget inom Östra planteringen.

Syfte

Syftet med planen är att pröva möjligheten att uppföra flerbostadshus och samtidigt bevara parkstråket och kulturmiljövärdena, inom och i anslutning till planområdet.

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-11-24, § 161 att godkänna detaljplanen för samråd. Planen handläggs enligt plan- och bygglagens (2010:900) regler för normalt planförfarande.

Kungörelse och planhandlingar sänds till berörda fastighetsägare. De fastighetsägare som tar emot handlingar ska informera berörda hyresgäster om så finnes.

Utställningslokaler

Biblioteket i Simrishamn, Järnvägsgatan 2
Måndag - torsdag 10.30 - 19.00, fredag 10.30-17.00, lördag 11.00 - 14.00

Kontakt/ Samhällsbyggnad i Simrishamn, Storgatan 22
Måndag - fredag 9.00 - 15.00

Stadshuset, foajén, Stortorget, Simrishamn
Måndag - torsdag 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Avvikande öppettider kan förekomma under jul- och nyårshelgerna.

Samrådsmöte

Stora salen, Stadshuset, Stortorget, Simrishamn, torsdagen den 8 december kl.18:00

Upplysningar

Frågor beträffande detaljplanen kan ställas till:
Kontakt/ Samhällsbyggnad, 0414-81 92 00. Planarkitekt Linda Larsson 0414-81 92 76, e-post linda.a.larsson (at) simrishamn.se

Den som inte framfört sina synpunkter skriftligt senast under utställningstiden kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet.

Synpunkter ska skriftligen vara Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen/ planenheten, 272 80 SIMRISHAMN tillhanda senast 2017-01-07.