Planprogram för del av Mellby 3:121 m.fl.

Diarienr:2015/221. Program till detaljplan för Mellby 3:121 m.fl., Kiviks hamn, Simrishamns kommun, Skåne län, är föremål för samråd under tiden 30 november 2015 - 29 januari 2016.

Planhandlingar

Här kan du välja att titta på den utställda planen genom att klicka på länkarna nedan:

Kungörelse (pdf  0,03 Mb)

Planprogram (pdf 4 Mb)

Programsamrådsredogörelse

Planområde

Planområdet är hamnområdet i Kivik.

Syfte

Syftet med planen är att aktualisera plansituationen, att pröva markanvändning, tillgänglighet och utveckling med hänsyn till områdets kulturvärden.

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden  beslutade 2015-09-23, § 142 att godkänna planprogrammet för samråd. Planförslaget handläggs enligt plan- och bygglagen 2010 och ändring av plan- och bygglagen 2015. Fortsatt planprövning planeras ske genom standardförfarande respektive utökat förfarande.

Utställningslokaler

Simrishamns bibliotek, Järnvägsgatan 2
Måndag-torsdag 10.30-19.00, fredag 10.30-17.00, lördag 11.00-14.00

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Simrishamn, Storgatan 22
Måndag-fredag 09.00-15.00

Stadshuset, foajén, Stortorget, Simrishamn
Måndag-torsdag 08.00-16.30, fredag 08.00-16.00, lunchstängt 12.00-13.00

Under helgerna kan avvikande öppettider förekomma.

Upplysningar

Frågor beträffande detaljplanen kan ställas till:
Expeditionen på Samhällsbyggnadsförvaltningen, 0414-81 92 00. Planarkitekt Linda Larsson, 0414-81 92 76.

Den som inte framfört sina synpunkter skriftligt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet.

Synpunkter ska skriftligen vara Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan- och bygglovsenheten, 272 80 SIMRISHAMN tillhanda senast 2016-01-29. Synpunkter ska lämplingen förses med namn och er fastighetsbeteckning.