Planprogram för Skansen (Simrishamn 3:1 och Garven 3 m.fl)

Diarenr: 2015/835. Planprogram för Skansen (Simrishamn 3:1 och Garven 3 m.fl), Simrishamns kommun, Skåne län, är föremål för programsamråd under tiden 11 maj - 15 juni 2016.

Planhandlingar

Här kan du välja att titta på den utställda planen genom att klicka på länkarna nedan:

Kungörelse (pdf  0,15 Mb)

Planprogram (pdf 27 Mb)

Planområde

Planområdet är Skansen i Simrishamn.

Syfte

Syftet med planen är att ange övergripande riktlinjer och en lämplig huvudstruktur för en successiv omvandling/utveckling av Skansenområdet från industriområde till blandstad.

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden  beslutade 2016-04-28, § 41 att godkänna planprogrammet för samråd. Planförslaget handläggs enligt plan- och bygglagens regler (2010:900) för normalt planförfarande där planprogrammet utgör en inledande del i planprocessen.

Utställningslokaler

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Simrishamn, Storgatan 22
Måndag-fredag 09.00-15.00

Stadshuset, foajén, Stortorget, Simrishamn
Måndag-torsdag 08.00-16.30, fredag 08.00-16.00, lunchstängt 12.00-13.00

Simrishamns bibliotek, Järnvägsgatan 2
Måndag-torsdag 10.30-19.00, fredag 10.30-17.00, lördag 11.00-14.00

Upplysningar

Samrådsmöte: Välkomna på samrådsmöte, Simrishamns kommun, Rådhuset, Stora salen, Stortorget, onsdagen den 25/5 2016 kl.18:00.

Frågor beträffande planprogrammet kan ställas till:
Expeditionen på Samhällsbyggnadsförvaltningen, 0414-81 92 00. Planarkitekt Katarina Wahlman, 0414-81 92 31. Tf plan- och bygglovschef Linda Larsson, 0414-81 92 76.

Den som inte framfört sina synpunkter skriftligt senast under utställningstiden kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet.

Synpunkter ska skriftligen vara Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan- och bygglovsenheten, 272 80 SIMRISHAMN tillhanda senast 2016-06-15.