Detaljplan för Gyllebo 1:369, 1:370 och del av 1:30

Diarienummer: SBN 2015/236 (tidigare KS 2012/6). Detaljplan för Gyllebo 1:369, 1:370 och del av 1:30 i Gyllebo är utställd under tiden 25 maj - 3 juli 2015

Planhandlingar

Här kan du välja att titta på den utställda planen genom att klicka på länkarna nedan:

Plankarta (pdf 1,8 Mb)

Planbeskrivning (pdf 0,4 Mb)

Genomförandebeskrivning (pdf 0,1 Mb)

Samrådsredogörelse (pdf 0,1 Mb)

Inventering hasselmus (pdf 1,9 Mb)

Planområde

Planområdet är beläget inom den norra delen av Gyllebo fritidshusområde.

Syfte

Syftet med planen är att pröva kvartersmark för bostäder men även handel i mindre omfattning.

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden  beslutade 2015-04-16, § 47 att godkänna detaljplanen för utställning. Planförslaget handläggs enligt plan- och bygglagens regler för normalt planförfarande (SFS 1987:10).

Utställningslokaler

Simrishamns bibliotek, Järnvägsgatan 2
Måndag-torsdag 10.30-19.00, fredag 10.30-17.00, lördag 11.00-14.00

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Simrishamn, Storgatan 22
Måndag-fredag 09.00-15.00

Stadshuset, foajén, Stortorget, Simrishamn
Måndag-torsdag 08.00-16.30, fredag 08.00-16.00, lunchstängt 12.00-13.00

Upplysningar

Frågor beträffande detaljplanen kan ställas till:
Expeditionen på Samhällsbyggnadsförvaltningen, 0414-81 92 00. Planarkitekt Eva Ferlinger, 0414-81 92 75.

Den som inte framfört sina synpunkter skriftligt senast under utställningstiden kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet.

Synpunkter ska skriftligen vara Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan- och bygglovsenheten, 272 80 SIMRISHAMN tillhanda senast 2015-07-03.