Detaljplan för delar av Kvarnby 15:5, Skillinge 28:1, 32:4 och 73:3

Diarienummer: SBN 2015/118 (tidigare KS 2012/360). Detaljplan för delar av Kvarnby 15:5, Skillinge 28:1, 32:4 och 73:3, Simrishamns kommun, Skåne län, är utställd under tiden 23 februari – 27 mars 2015.

Planhandlingar

Här kan du välja att titta på den utställda planen genom att klicka på länkarna nedan.

Planbeskrivning (pdf 3 Mb)

Plankarta (pdf 0,6 Mb)

Genomförandebeskrivning (0,01 Mb)

Samrådsredogörelse (0,09 Mb)

Planområde

Området är beläget söder om Bornholmsvägen och norr om kvartersbebyggelsen vid Matrossträddet, Åldermannasträddet och Båtbyggarsträddet i Skillinge.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att ändra allmän platsmark till kvartersmark för bostadsändamål.

Kommunala beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-12-17, § 435 att godkänna planen för utställning.

Detaljplanen handläggs i enlighet med plan- och bygglagen 1987. Planprövning sker genom normalt planförfarande.

Utställningslokaler

Biblioteket i Simrishamn, Järnvägsgatan 2
Måndag-torsdag 10.30-19.00, fredag 10.30-17.00, lördag 11.00-14.00

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Simrishamn, Storgatan 22
Måndag-fredag 09.00-15.00

Stadshuset, foajén, Stortorget i Simrishamn
Måndag-torsdag 08.00-16.30, fredag 08.00-16.00, lunch-stängt 12.00 - 13.00

Upplysning

Frågor beträffande detaljplanen kan ställas till:
Expeditionen på Samhällsbyggnadsförvaltningen, 0414-81 92 00. Planarkitekt Eva Ferlinger, 0414-81 92 75, eva.ferlinger (at) simrishamn.se.

Den som inte framfört sina synpunkter skriftligt senast under utställningstiden kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet.

Synpunkter ska skriftligen vara Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen/ Plan- och bygglovsenheten, 272 80 SIMRISHAMN tillhanda senast 2015-03-27.