Detaljplan för del av Simrishamn 3:1 och Garvaren 3

Detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för del av Garvaren 3 och del av Simrishamn 3:1 m fl, Simrishamns kommun, Skåne län är föremål för samråd 3 - 24 oktober 2016

Planhandlingar

Här kan du välja att titta på den utställda planen genom att klicka på länkarna nedan.

Planbeskrivning (pdf 2 Mb)

Plankarta (pdf 0,4 Mb)

Samrådsredogörelse (pdf 0,2 Mb)

 MKB (pdf 1 Mb)

Samlad bedömning samråd (pdf 0,3 Mb)

Utredningsmaterial

Rapport bullerutrdening Simrishamns stationsområde (pdf 3 Mb)

Riskutredning av verksamheter inom kv Garvaren (pdf 0,3 Mb)

Riskutredning kv Garvaren (pdf 0,8 Mb)

Översiktlig miljöteknisk markundersökning (pdf 1 Mb)

Kompletterande undersökning deponi inom Garvaren 3 (pdf 1 Mb)

Behovsbedömning (pdf 0,2 Mb)

MUR- Geoteknisk undersökning - del av Skansen (pdf 0,5 Mb)

PM - Geoteknisk undersökning - del av Skansen (pdf 0,2 Mb)

Samtliga granskningshandlingar finns att tillgå hos Samhällsbyggnadsförvaltningen/ Planenheten och i de övriga utställningslokalerna.

Planområde

Planområdet utgör ca 1,5 hektar och avgränsas i väster av bostadsområdet Bruket, i norr av stationsområdet, i öster av befintlig industribebyggelse och i söder av en före detta industrideponi.

Syfte

Syftet med planen är att pröva möjligheten att tillåta bostadsbebyggelse inom planområdet som ska utformas med hänsyn till riksintresset för kulturmiljö norr om Stenbocksgatan.

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-09-22, § 131 att godkänna detaljplanen och miljökonsekvensbeskrivningen för samråd. Planen handläggs enligt plan- och bygglagens (2010:900) regler för normalt planförfarande.

Kungörelse och planhandlingar sänds till berörda fastighetsägare. De fastighetsägare som tar emot handlingar ska informera berörda hyresgäster om så finnes.

Utställningslokaler

Biblioteket i Simrishamn, Järnvägsgatan 2
Måndag - torsdag 10.30 - 19.00, fredag 10.30-17.00, lördag 11.00 - 14.00

Kontakt/ Samhällsbyggnad i Simrishamn, Storgatan 22
Måndag - fredag 9.00 - 15.00

Stadshuset, foajén, Stortorget, Simrishamn
Måndag - torsdag 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Samrådsmöte

Stora salen, Stadshuset, Stortorget, Simrishamn, torsdagen den 6 oktober kl.18:00

Upplysningar

Frågor beträffande detaljplanen kan ställas till:
Kontakt/ Samhällsbyggnad, 0414-81 92 00. Planarkitekt Linda Larsson 0414-81 92 76, e-post linda.a.larsson (at) simrishamn.se

Den som inte framfört sina synpunkter skriftligt senast under utställningstiden kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet.

Synpunkter ska skriftligen vara Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen/ planenheten, 272 80 SIMRISHAMN tillhanda senast 2016-10-24.