Detaljplan för del av Garvaren 3 och del av Simrishamn 3:1

Dnr: 2016/584. Detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för del av Garvaren 3 och del av Simrishamn 3:1 m fl, Simrishamns kommun, Skåne län är föremål för granskning under tiden 3 december 2016 - 14 januari 2017.

Planen gick ut på granskning den 3 december men ett fel i plankartan har upptäckts och svarstiden förlängs därför till den 14 januari 2017.Plankartan i listan har ersatts med en korrekt plankarta, om ni undrar vad som ändrats så kan ni läsa följebrevet som skickats ut till berörda sakägare och andra intresserade, här.  

 

Planhandlingar

Här kan du välja att titta på den utställda planen genom att klicka på länkarna nedan.

Planbeskrivning (pdf 2 Mb)

Plankarta (pdf 0,5 Mb)

Samrådsredogörelse (pdf 0,2 Mb)

MKB (pdf 2 Mb)

Samlad bedömning granskning (pdf 0,3 Mb)

Utredningsmaterial

Rapport bullerutredning Simrishamns stationsområde (pdf 3 Mb)

Riskutredning av verksamheter inom kv Garvaren (pdf 0,3 Mb)

Riskutredning kv Garvaren (pdf 0,8 Mb)

Översiktlig miljöteknisk markundersökning (pdf 1 Mb)

Kompletterande undersökning deponi inom Garvaren 3 (pdf 1 Mb)

Behovsbedömning (pdf 0,2 Mb)

MUR- Geoteknisk undersökning - del av Skansen (pdf 0,5 Mb)

PM - Geoteknisk undersökning - del av Skansen (pdf 0,2 Mb)

Arkeologisk utredning (pdf 3 Mb)

Riskbedömning av område inom Simrishamn 3:1 (pdf 1 Mb)

PM - bemötande av Länsstyrelsens yttrande, riskutredning (pdf 0,05 Mb)

Översiktlig bedömning av naturmiljö på fastigheten Garvaren 3 (pdf 8 Mb)

Dagvattenutredning ( pdf 1 Mb)

Samtliga planhandlingar finns att tillgå hos Samhällsbyggnadsförvaltningen/ Planenheten och i de övriga utställningslokalerna.

Planområde

Planområdet är beläget söder om Stenbocksgatan.

Syfte

Syftet med planen är att pröva möjligheten att tillåta bostadsbebyggelse inom planområdet som ska utformas med hänsyn till riksintresset för kulturmiljö.

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-11-24, § 163 att godkänna detaljplanen och miljökonsekvensbeskrivningen för granskning. Planen handläggs enligt plan- och bygglagens (2010:900) regler för normalt planförfarande.

Kungörelse och planhandlingar sänds till berörda fastighetsägare. De fastighetsägare som tar emot handlingar ska informera berörda hyresgäster om så finnes.

Utställningslokaler

Biblioteket i Simrishamn, Järnvägsgatan 2
Måndag - torsdag 10.30 - 19.00, fredag 10.30-17.00, lördag 11.00 - 14.00

Kontakt/ Samhällsbyggnad i Simrishamn, Storgatan 22
Måndag - fredag 9.00 - 15.00

Stadshuset, foajén, Stortorget, Simrishamn
Måndag - torsdag 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Avvikande öppettider kan förekomma under jul- och nyårshelgerna.

Upplysningar

Frågor beträffande detaljplanen kan ställas till:
Kontakt/ Samhällsbyggnad, 0414-81 92 00. Planarkitekt Linda Larsson 0414-81 92 76, e-post linda.a.larsson (at) simrishamn.se

Den som inte framfört sina synpunkter skriftligt senast under utställningstiden kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet.

Synpunkter ska skriftligen vara Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen/ planenheten, 272 80 SIMRISHAMN tillhanda senast 2017-01-07.