Detaljplan för Vemmerlöv 24:49 och 24:51-54

Diarienummer: SBN 2015/95 (tidigare KS 2013/282). Detaljplan för Vemmerlöv 24:49 och 24:51-54, Östra Vemmerlöv, Simrishamns kommun, är föremål för samråd under tiden 9 februari – 9 mars, 2015.

Planhandlingar

Här kan du välja att titta på samrådshandlingarna genom att klicka på länkarna nedan.

Planbeskrivningen (pdf 0,5 Mb)

Plankarta (pdf 0,3 Mb)

Alunskifferns utbredning i fast klyft samt i morän och grus, Länsstyrelsen i Kristianstad län, Planeringsavdelningen/Planenheten, 1985 (pdf 2,1 Mb)

Planområde

Området är beläget vid Snickaregatan i Östra Vemmerlöv inom befintligt villakvarter. Planområdet avgränsas av gata i norr och befintlig bostadskvarter i väster, söder och öster. Berörda fastigheter inom planområdet är Vemmerlöv 24:49 som är kommunal samt fastigheterna Vemmerlöv 24:51-54 som är privatägda.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten i att anpassa planlagd allmän platsmark, park/plantering, inom Vemmerlöv 24:49 i enlighet med befintlig markanvändning till kvartersmark för bostadsändamål. Vidare är syftet att i samband med detta se över regleringen av bebyggelsen inom angränsande fastigheter Vemmerlöv 24:51-54.

Kommunala beslut

Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-14, § 5 att godkänna förslaget för samråd.

Detaljplanen handläggs i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) som enkelt planförfarande.

Utställningslokaler

Biblioteket i Simrishamn, Järnvägsgatan 2
Måndag-torsdag 10.30-19.00, fredag 10.30-17.00, lördag 11.00-14.00

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Simrishamn, Storgatan 22
Måndag-fredag 09.00-15.00

Stadshuset, foajén, Stortorget i Simrishamn
Måndag-torsdag 08.00-16.30, fredag 08.00-16.00

Upplysning

För upprättat planförslag bereds tillfälle för samråd mellan 9 februari – 9 mars 2015. Något ytterligare tillfälle att komma in med synpunkter avses inte att lämnas.

Frågor beträffande detaljplanen kan ställas till:
Expeditionen på Samhällsbyggnadsförvaltningen, 0414-81 92 00. Planarkitekt Joel Hedin, 0414-81 92 86, joel.hedin (at) simrishamn.se.