Detaljplan för Simrishamn, Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59

Diarienummer: 2016/369. Detaljplan för Simrishamn, Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59, Simrishamns kommun, Skåne län, är föremål för samråd under tiden 6 mars - 31 mars 2017.

Planhandlingar

Här kan du välja att titta på programhandlingarna genom att klicka på länkarna nedan.

Planbeskrivning (pdf 3 Mb)

Plankarta (pdf 0,3 MB)

Behovsbedömning (pdf 0,1 Mb)

Planområde

Planområdet är beläget inom den nordvästra delen av kvarteret Solrosen i Simrishamn. Fastigheten Solrosen 17 gränsar till Simrisvägen i nordväst och till Sjukhusvägen i norr.

Syfte

Detaljplanen syftar till att pröva utökad utnyttjandegrad för ändamålen bostäder, vård, kontor och skola innebärande ny bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus inom den nordvästra delen av fastigheten Solrosen 17 samt i övrigt utökade möjligheter för bebyggelseutveckling.

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-01-26 § 17 att godkänna planen för samråd.

Detaljplanen handläggs i enlighet med plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom standardförfarande. 

Utställningslokaler

Biblioteket i Simrishamn, Järnvägsgatan 2
Måndag-torsdag 10.30-19.00, fredag 10.30-17.00, lördag 11.00-14.00

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Simrishamn, Storgatan 22
Måndag-fredag 09.00-15.00

Stadshuset, foajén, Stortorget i Simrishamn
Måndag-torsdag 08.00-16.30, fredag 08.00-16.00, lunch-stängt 12.00 - 13.00

Upplysning

Frågor beträffande detaljplanen kan ställas till:
Expeditionen på Samhällsbyggnadsförvaltningen, 0414-81 92 00. Planarkitekt Eva Ferlinger, 0414-81 92 75.

Den som inte framfört sina synpunkter skriftligt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet. Synpunkter ska skriftligen vara Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten, 272 80 SIMRISHAMN tillhanda senast 2017-03-31.