Detaljplan för Rörum 67:2

Diarienr:2015/996. Detaljplan för Rörum 67:2, Simrishamns kommun, Skåne län, är föremål för samråd under tiden 25 januari - 26 februari 2016.

Här kan du välja att titta på den utställda planen genom att klicka på länkarna nedan:

Plankarta (pdf 0,6 Mb)

Planbeskrivning (pdf 0,4 Mb)

Genomförandebeskrivning (pdf 0,09 Mb)

Planområde

Planområdet är beläget sydväst om Viks Stora Väg och norr om bebyggelsen vid Klockäpplestigen och Kanikevägen i Vik.

Syfte

Syftet med planen är att pröva kvartersmark för bostäder samt för skola, kontor, konferens, hotell. Inom planområdet redovisas två bostadstomter samt område för verksamhet.

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-12-18, § 196 att godkänna detaljplanen för samråd. Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 1987. Planprövning sker genom normalt planförfarande.

Utställningslokaler

Simrishamns bibliotek, Järnvägsgatan 2
Måndag-torsdag 10.30-19.00, fredag 10.30-17.00, lördag 11.00-14.00

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Simrishamn, Storgatan 22
Måndag-fredag 09.00-15.00

Stadshuset, foajén, Stortorget, Simrishamn
Måndag-torsdag 08.00-16.30, fredag 08.00-16.00, lunchstängt 12.00-13.00

Upplysningar

Frågor beträffande detaljplanen kan ställas till:
Expeditionen på Samhällsbyggnadsförvaltningen, 0414-81 92 00. Planarkitekt Eva Ferlinger, 0414-81 92 75.

Den som inte framfört sina synpunkter skriftligt senast under utställningstiden kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet.

Synpunkter ska skriftligen vara Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan- och bygglovsenheten, 272 80 SIMRISHAMN tillhanda senast 2016-02-26.