Detaljplan för Mellby 3:121 m.fl, Kiviks hamn nordvästra delen

Dnr 2016/535. Detaljplan för Mellby 3:121 m.fl. Kiviks hamn, nordvästra delen, Simrishamns kommun, Skåne län har antagits av kommunfullmäktige 2017-06-19, § 117.

Planhandlingar

Här kan du välja att titta på den utställda planen genom att klicka på länkarna nedan.

Antagandebeslut (pdf 2 Mb)

Planbeskrivning (pdf 12 Mb)

Plankarta (pdf 0,38 Mb)

Granskningsutlåtande (0,3 Mb)

Planområde

Planområdet är beläget i Kiviks hamn.

Syfte

Planarbetet syftar till att aktualisera plansituationen för hamnområdet i Kivik, att pröva markanvändning, tillgänglighet och utveckling med hänsyn till områdets kulturvärden.

Kommunala beslut

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-19 § 117 att anta detaljplanen. 

Upplysningar

Frågor beträffande planen kan ställas till:
Kontakt/ Simrishamn 0414-81 90 00. Planarkitekt David Tufvesson, 0414-81 92 53, e-post david.tufvesson (at) simrishamn.se

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor från den dag då beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden eller att länsstyrelsen inte har beslutat att pröva planen utifrån sina ingripandegrunder.