Detaljplan för Mellby 3:121 m.fl, Kiviks hamn nordvästra delen

Dnr 2016/535. Detaljplan för Mellby 3:121 m.fl. Kiviks hamn, nordvästra delen, Simrishamns kommun, Skåne län är föremål för granskning under tiden 3 december 2016 - 7 januari 2017.

Planhandlingar

Här kan du välja att titta på den utställda planen genom att klicka på länkarna nedan.

Planbeskrivning (pdf 11 Mb)

Plankarta (pdf 0,3 Mb)

Samrådsredogörelse (0,3 Mb)

Planområde

Planområdet är beläget i Kiviks hamn.

Syfte

Planarbetet syftar till att aktualisera plansituationen för hamnområdet i Kivik, att pröva markanvändning, tillgänglighet och utveckling med hänsyn till områdets kulturvärden.

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-11-24 § 160 att godkänna planen för granskning. Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010 och ändring av plan- och bygglagen 2015. Planprövning sker genom normalt planförfarande, planprogram som omfattar hela hamnområdet har inledningsvis upprättats.

 Utställningslokaler 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Storgatan 22, Simrishamn
Måndag - fredag 9.00 - 15.00

Stadshuset, foajén, Stortorget, Simrishamn
Måndag - torsdag 9.00 - 16.30, fredag 8.00 – 16.00, lunch-stängt 12.00 -13.00

Simrishamns bibliotek, Järnvägsgatan 2
Måndag - torsdag 10.30 - 19.00, fredag 10.30 - 17.00, lördag 11.00 - 14.00

Äppelgården, entrén, Eliselundsvägen 8, Kivik
Måndag - söndag 07.00 - 15.00

Avvikande öppettider kan förekomma under jul och nyår.

 Upplysningar

Frågor beträffande planen kan ställas till:
Expeditionen på samhällsbyggnadsförvaltningen, 0414-81 92 00. Planarkitekt David Tufvesson, 0414-81 92 53.

Den som inte framfört sina synpunkter skriftligt senast under utställningstiden kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet.

Synpunkter ska skriftligen vara Simrishamns kommun, Samhällsbyggnads-förvaltningen/Planenheten, 272 80 SIMRISHAMN tillhanda senast 2017-01-07.