Detaljplan för Mellby 3:121 m.fl. Kiviks hamn, nordvästra delen

Dnr 2016/535

Detaljplan för Mellby 3:121 m.fl. Kiviks hamn, nordvästra delen, Simrishamns kommun, Skåne län är föremål för samråd 9 juli - 28 augusti 2016

Planhandlingar

Här kan du välja att titta på den utställda planen genom att klicka på länkarna nedan.

Planbeskrivning
Plankarta

Planområde

Planområdet är beläget i Kiviks hamn.

Syfte

Planarbetet syftar till att aktualisera plansituationen för hamnområdet i Kivik, att pröva markanvändning, tillgänglighet och utveckling med hänsyn till områdets kulturvärden.

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-06-30 § 102 att godkänna planen för samråd. Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010 och ändring av plan- och bygglagen 2015. Planprövning sker genom normalt planförfarande, planprogram som omfattar hela hamnområdet har inledningsvis upprättats.

 Utställningslokaler 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Storgatan 22, Simrishamn
Måndag - fredag 9.00 - 15.00

Stadshuset, foajén, Stortorget, Simrishamn
Måndag - torsdag 9.00 - 16.30, fredag 8.00 – 16.00, lunch-stängt 12.00 -13.00

Simrishamns bibliotek, Järnvägsgatan 2
Måndag - torsdag 10.30 - 19.00, fredag 10.30 - 17.00, lördag 11.00 - 14.00

Äppelgården, entrén, Eliselundsvägen 8, Kivik
Måndag - söndag 07.00 - 15.00

 Upplysningar

Frågor beträffande planen kan ställas till:
Expeditionen på samhällsbyggnadsförvaltningen, 0414-81 92 00. Planarkitekt David Tufvesson, 0414-81 92 53.

Den som inte framfört sina synpunkter skriftligt senast under utställningstiden kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet.

Synpunkter ska skriftligen vara Simrishamns kommun, Samhällsbyggnads-förvaltningen/Planenheten, 272 80 SIMRISHAMN tillhanda senast 2016-08-28.