Detaljplan för Kolenekärr 12,13 och 17, Borrby

Diarienummer: SBN 2015/196 (tidigare KS 2012/281). Detaljplan för Kolenekärr 12,13 och 17, Borrby, Simrishamns kommun, Skåne län, är föremål för samråd under tiden 4 - 25 maj 2015.

Planhandlingar

Här kan du välja att titta på samrådshandlingarna genom att klicka på länkarna nedan.

Plankarta (pdf 0,4 Mb)

Planbeskrivning (pdf 0,4 Mb)

Alunskifferns utbredning i fast klyft samt i morän och grus, Länsstyrelsen i Kristianstad län, Planeringsavdelningen/Planenheten, 1985 (pdf 2,1 Mb)

Planområde

Området är beläget inom befintlig bostadskvarter i östra Borrby och angränsar till Kärrgatan i öst och Kvarngatan i väst.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten i att upphäva gällande fastighetsplan-tomtindelning från 1969 för Kolenekärr 12, 13 och 17. Vidare är syftet att i samband meddetta se över regleringen av bebyggelsen inom fastigheterna.

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-16, § 50 att godkänna planen för samråd.

Detaljplanen handläggs i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) som enkelt planförfarande.

Utställningslokaler

Biblioteket i Simrishamn, Järnvägsgatan 2
Måndag-torsdag 10.30-19.00, fredag 10.30-17.00, lördag 11.00-14.00

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Simrishamn, Storgatan 22
Måndag-fredag 09.00-15.00

Stadshuset, foajén, Stortorget i Simrishamn
Måndag-torsdag 08.00-16.30, fredag 08.00-16.00, lunchstängt 12.00 - 13.00

Upplysning

För upprättat planförslag bereds tillfälle för samråd mellan 4 – 25 maj 2015. Något ytterligare tillfälle att komma in med synpunkter avses inte att lämnas.

Frågor beträffande planen kan ställas till: Expeditionen på samhällsbyggnadsförvaltningen, 0414-81 92 00. Planarkitekt Joel Hedin, 0414-81 92 86, joel.hedin (at) simrishamn.se.