Detaljplan för Hjälmaröd 4:203, Kiviks hotell

Diarienummer: SBN 2015/117 (tidigare KS 2009/143). Detaljplan för Hjälmaröd 4:203, Kiviks hotell, Simrishamns kommun, Skåne län, är utställd under tiden 16 mars - 24 april 2015.

Planhandlingar

Här kan du välja att titta på samrådshandlingarna genom att klicka på länkarna nedan.

Plankarta (pdf 3 Mb)

Planbeskrivning (pdf 4 Mb)

Bilagor (2 Mb)

Genomförandebeskrivning (77 Kb)

Naturmiljöbedömning (142 Kb)

Naturvärdesbedömning (3 Mb)

Trädgårdshistoria  (24 Kb)

Vattenhantering  (616 Kb)

Samrådsredogörelse (109 Kb)

Programsamrådsredogörelse (86 Kb)

Planprogram (1 Mb)

Planområde

Området är beläget öster om Kiviks Stora Väg och norr om Moriabacken i Kivik.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva kvartersmark för bostäder och hotell för planområdets västra del samt kvartersmark för bostäder, hotell och restaurang för planområdets östra del.

Kommunala beslut

Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-03, § 283 att godkänna planen för utställning.

Detaljplanen handläggs i enlighet med plan- och bygglagen 1987 som normalt planförfarande med program.

Utställningslokaler

Biblioteket i Simrishamn, Järnvägsgatan 2
Måndag-torsdag 10.30-19.00, fredag 10.30-17.00, lördag 11.00-14.00

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Simrishamn, Storgatan 22
Måndag-fredag 09.00-15.00

Stadshuset, foajén, Stortorget i Simrishamn
Måndag-torsdag 08.00-16.30, fredag 08.00-16.00, lunchstängt 12.00 - 13.00

Upplysning

Frågor beträffande planen kan ställas till: Expeditionen på samhällsbyggnadsförvaltningen, 0414-81 92 00. Planarkitekt Eva Ferlinger, 0414-81 92 75, eva.ferlinger (at) simrishamn.se.

Den som inte framfört sina synpunkter skriftligt senast under utställningstiden kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet.

Synpunkter ska skriftligen vara Simrishamns kommun, Samhällsbyggnads-förvaltningen/Plan- och bygglovsenheten, 272 80 SIMRISHAMN tillhanda senast 2015-04-24.