Detaljplan för Brantevik 36:32 m.fl., Södra hamnen, Simrishamns kommun

Dnr 2015/483

Detaljplan för Brantevik 36:32 m.fl., Södra hamnen, Simrishamns kommun, Skåne län är föremål för samråd under tiden 10 september - 7 oktober 2016.

Planhandlingar

Här kan du välja att titta på den utställda planen genom att klicka på länkarna nedan.

Planbeskrivning (pdf 7 Mb)
Plankarta (pdf 0,4 Mb)

Planområde

Planområdet är beläget i Branteviks Södra hamn.

Syfte

Planarbetet syftar till att aktualisera plansituationen för Södra hamnen i Brantevik, att pröva markanvändning, tillgänglighet och utveckling med hänsyn till områdets kulturvärden.

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-08-25 § 118 att godkänna planen för samråd. Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010 och ändring av plan- och bygglagen 2015. Planprövning sker genom standardförfarande.

Utställningslokaler 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Storgatan 22, Simrishamn
Måndag - fredag 9.00 - 15.00

Stadshuset, foajén, Stortorget, Simrishamn
Måndag - torsdag 9.00 - 16.30, fredag 8.00 – 16.00, lunch-stängt 12.00 -13.00

Simrishamns bibliotek, Järnvägsgatan 2
Måndag - torsdag 10.30 - 19.00, fredag 10.30 - 17.00, lördag 11.00 - 14.00

Upplysningar

Frågor beträffande planen kan ställas till:
Expeditionen på samhällsbyggnadsförvaltningen, 0414-81 92 00. Planarkitekt David Tufvesson, 0414-81 92 53.

Samrådsmöte: Välkomna på samrådsmöte på Sjöfartsmuseet Hoppet, Pantaregatan 20, Brantevik, Simrishamns kommun, tisdagen den 20 september 2016 kl.18:00.

Den som inte framfört sina synpunkter skriftligt senast under utställningstiden kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet.

Synpunkter ska skriftligen vara Simrishamns kommun, Samhällsbyggnads-förvaltningen/Planenheten, 272 80 SIMRISHAMN tillhanda senast 2016-10-07.