Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4 och 36:99 m.fl

Diarienummer: 2017/34. Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4 och 36:99 m.fl, Simrishamns kommun, Skåne län, är föremål för samråd under tiden 4 februari - 17 mars 2017.

Planhandlingar

Här kan du välja att titta på programhandlingarna genom att klicka på länkarna nedan.

Planbeskrivning (pdf 15 Mb)

Plankarta (pdf 0,4 MB)

Behovsbedömning (pdf 0,1 Mb)

Samrådsredogörelse (pdf 1 Mb)

Planområde

Planområdet ansluts till den intilliggande befintliga bebyggelsestrukturen.

Syfte

Detaljplanen syftar till att pröva markens lämplighet för ny bebyggelse innehållande friliggande bostadshus samt allmän platsmark i form av lokalgator samt en gång- och cykelstig.

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-01-26 § 19 att godkänna planen för samråd.

Detaljplanen handläggs i enlighet med plan- och bygglagen 2010 och ändring av plan- och bygglagen 2015 som normalt planförfarande. Ett plangrogram har upprättats som inledande del i planprocessen.

Utställningslokaler

Biblioteket i Simrishamn, Järnvägsgatan 2
Måndag-torsdag 10.30-19.00, fredag 10.30-17.00, lördag 11.00-14.00

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Simrishamn, Storgatan 22
Måndag-fredag 09.00-15.00

Stadshuset, foajén, Stortorget i Simrishamn
Måndag-torsdag 08.00-16.30, fredag 08.00-16.00, lunch-stängt 12.00 - 13.00

Samrådsmöte:

Välkomna på samrådsmöte i Stora salen i Stadshuset, Stortorget, Simrishamn, tisdagen den 21 februari kl.18.00.

Upplysning

Frågor beträffande detaljplanen kan ställas till:
Expeditionen på Samhällsbyggnadsförvaltningen, 0414-81 92 00. Planarkitekt David Tufvesson, 0414-81 92 53.

Den som inte framfört sina synpunkter skriftligt senast under utställningstiden kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet. Synpunkter ska skriftligen vara Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten, 272 80 SIMRISHAMN tillhanda senast 2017-03-17.