Detaljplan för Borrby 43:35, 43:40 och del av 299:1

Diarienummer: 2015/217. Detaljplan för Borrby 43:35, 43:40 och del av 299:1, Simrishamns kommun, Skåne län, är utställd under tiden 15 juni - 31 juli 2015.

Planhandlingar

Här kan du välja att titta på den utställda planen genom att klicka på länkarna nedan:

Plankarta (pdf 0,86 Mb)

Planbeskrivning (pdf 1 Mb)

Genomförandebeskrivning (pdf 0,03 Mb)

Samrådsredogörelse (pdf 0,26 Mb)

Miljöteknisk markundersökning (pdf 2 Mb)

Bilagor till miljöteknisk markundersökning (pdf 3 Mb)

Planområde

Planområdet är beläget vid Kyhls Strandväg i Kyhl Mälarhusen.

Syfte

Syftet med planen är att pröva kvartersmark för bostäder med ett mindre område för handel, allmän platsmark för gata och natur samt upphävande av detaljplan för införande av strandskydd.

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden  beslutade 2015-04-16, § 48 att godkänna detaljplanen för utställning. Planförslaget handläggs enligt plan- och bygglagen 1987. Planprövning sker genom normalt planförfarande.

Utställningslokaler

Simrishamns bibliotek, Järnvägsgatan 2
Måndag-torsdag 10.30-19.00, fredag 10.30-17.00, lördag 11.00-14.00

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Simrishamn, Storgatan 22
Måndag-fredag 09.00-15.00

Stadshuset, foajén, Stortorget, Simrishamn
Måndag-torsdag 08.00-16.30, fredag 08.00-16.00, lunchstängt 12.00-13.00

Upplysningar

Frågor beträffande detaljplanen kan ställas till:
Expeditionen på Samhällsbyggnadsförvaltningen, 0414-81 92 00. Planarkitekt Eva Ferlinger, 0414-81 92 75.

Den som inte framfört sina synpunkter skriftligt senast under utställningstiden kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet.

Synpunkter ska skriftligen vara Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan- och bygglovsenheten, 272 80 SIMRISHAMN tillhanda senast 2015-07-31.