Bostadsförsörjningsprogram

Dnr 2015/833

Bostadsförsörjningsprogram för Simirshamns kommun, Skåne län, är föremål för samråd under tiden 17 oktober  - 19 december 2016.

Samrådshandlingar

Här kan du välja att titta på den utställda programmet genom att klicka på länkarna nedan.

Samrådsförslag (pdf 12 Mb)

Syfte

Bostadsförsörjningsprogrammets syfte är arbeta med bostadsfrågorna ur ett attraktivitetsperspektiv. Alla i kommunen ska kunna leva i goda bostäder.

Simrishamns kommun vill kommunicera och inspirera till inflyttning genom en strategisk och tydlig genomförandeinriktad bostadspolitik som engagerar lokalsamhället. Kommunen ska tydliggöra vilka områden för bostadsförsörjning man aktivit vill arbeta med att förverkliga, på kort och lång sikt. Bostadsförsörjningsprogrammet ska ge förslag till åtgärder för att nå målen.  

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-09-22 § 130 att godkänna programmet för samråd. Programmet handläggs enligt plan- och bygglagen 2010:900.

Utställningslokaler 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Storgatan 22, Simrishamn
Måndag - fredag 9.00 - 15.00

Stadshuset, foajén, Stortorget, Simrishamn
Måndag - torsdag 8.00 - 16.30, fredag 8.00 – 16.00, lunch-stängt 12.00 -13.00

Simrishamns bibliotek, Järnvägsgatan 2
Måndag - torsdag 10.30 - 19.00, fredag 10.30 - 17.00, lördag 11.00 - 14.00

Upplysningar

Frågor beträffande planen kan ställas till:
Kontakt/ Samhällsbyggnad, 0414-81 92 00. Planarkitekt Grace Gustavsson, 0414-81 92 23.

Den som inte framfört sina synpunkter skriftligt senast under utställningstiden kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet.

Synpunkter ska skriftligen vara Simrishamns kommun, Samhällsbyggnads-förvaltningen/Planenheten, 272 80 SIMRISHAMN tillhanda senast 2016-12-19.