Antagande - detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för del av Garvaren 3 och del av Simrishamn 3:1 m fl

Dnr: 2016/584. Detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för del av Garvaren 3 och del av Simrishamn 3:1 m fl, Simrishamns kommun, Skåne län.

Planhandlingar

Här kan du välja att titta på den utställda planen genom att klicka på länkarna nedan.

Antagandebeslut (pdf 1 Mb)

Arkeologisk förundersökning (pdf 0,3 Mb)

Planbeskrivning (pdf 2 Mb)

Plankarta (pdf 0,5 Mb)

Granskningsutlåtande (pdf 0,3 Mb)

MKB (pdf 2 Mb)

Samlad bedömning antagande (pdf 0,3 Mb)

Utredningsmaterial

Rapport bullerutredning Simrishamns stationsområde (pdf 3 Mb)

Riskutredning av verksamheter inom kv Garvaren (pdf 0,3 Mb)

Riskutredning kv Garvaren (pdf 0,8 Mb)

Översiktlig miljöteknisk markundersökning (pdf 1 Mb)

Kompletterande undersökning deponi inom Garvaren 3 (pdf 1 Mb)

Behovsbedömning (pdf 0,2 Mb)

MUR- Geoteknisk undersökning - del av Skansen (pdf 0,5 Mb)

PM - Geoteknisk undersökning - del av Skansen (pdf 0,2 Mb)

Arkeologisk utredning (pdf 3 Mb)

Riskbedömning av område inom Simrishamn 3:1 (pdf 1 Mb)

PM - bemötande av Länsstyrelsens yttrande, riskutredning (pdf 0,05 Mb)

Översiktlig bedömning av naturmiljö på fastigheten Garvaren 3 (pdf 8 Mb)

Dagvattenutredning ( pdf 1 Mb)

Samtliga planhandlingar finns att tillgå hos Samhällsbyggnadsförvaltningen/ Planenheten och i de övriga utställningslokalerna.

Planområde

Planområdet är beläget söder om Stenbocksgatan.

Syfte

Syftet med planen är att pröva möjligheten att tillåta bostadsbebyggelse inom planområdet som ska utformas med hänsyn till riksintresset för kulturmiljö.

Kommunala beslut

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27, § 28 att godkänna detaljplanen och miljökonsekvensbeskrivningen för antagande under förutsättning att den arkeologiska undersökningen av området inte utgör något hinder enligt länsstyrelsens bedömning. Planen handläggs enligt plan- och bygglagens (2010:900) regler för normalt planförfarande.

Upplysningar

Frågor beträffande detaljplanen kan ställas till:
Kontakt/ Samhällsbyggnad, 0414-81 92 00. Planarkitekt Linda Larsson 0414-81 92 76, e-post linda.a.larsson (at) simrishamn.se

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor från den dag då beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden eller att länsstyrelsen inte har beslutat att pröva planen utifrån sina ingripandegrunder. Den 13 mars fick kommunen meddelande från länsstyrelsen att den arkeologiska förundersökningen inte visade på några hinder för fortsatt projektering. Den 14 mars hängdes detta beslut upp på kommunens anslagstavla och den 15 mars delgavs länsstyrelsen och lantmäteriet beslutet. Planen kan tidigast vinna laga kraft den 5 april.