Översiktsplaner

Översiktsplan redovisar kommunens visioner om hur mark och vatten ska användas och hur allmänna intressen och riksintressen ska vårdas.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan fungerar som en vägledning i arbetet med exempelvis bygglov och detaljplanering. En översiktsplan är kommuntäckande, men kan också upprättas över ett mindre område och kallas då fördjupad översiktsplan.

Fördjupade översiktsplaner

För Kivik, Vik, Skillinge samt Kyhl-Mälarhusen finns fördjupade översiktsplaner från 1990. Dessa gäller parallellt med den kommuntäckande översiktsplanen.

Simrishamns översiktsplan

Simrishamns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 28 maj 2001. I Simrishamns kommun finns mycket höga natur-, kulturmiljö- och rekreationsvärden, vilket är en stor resurs för kommunen. Detta skapar goda förutsättningar för friluftsliv och turism och innebär även att kommunen kan erbjuda ett attraktivt boende. Med anledning av detta har landskapet och dess värden fått stå i centrum för den nya översiktsplanen.

Arbete med ny översiktsplan för kommunen har genomförts. Se under flik Vision och översiktsplan. Kommunens nya översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 30 november 2015. Antagandebeslutet är överklagat.

Rullande översiktsplan

Vi jobbar vidare med så kallad rullande översiktsplanering och en del i det är att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram. Bostadsförsörjningsprogrammet ska sätta en strategi för framtida bostadsbebyggelse. Programet är framtaget och är nu föremål för samråd. Se utställda planer. Följ arbetet på facebook: https://www.facebook.com/Samtal-om-Stadsutveckling-666024493536746/

Samtliga planer och tillhörande kartbilagor finns att ladda ner som pdf-filer. Använd zoom-verktyget för att se kartor och text tydligare.

Antagna översiktsplaner:

Översiktsplan

Planhandling

Plankarta

Simrishamns kommun Beskrivning del 1
Beskrivning del 2
Karta
Kivik Beskrivning m m Karta
Kyhl Mälarhusen Beskrivning m m Karta
Skillinge Beskrivning m m Karta
Vik Beskrivning m m Karta
Tematiskt tillägg till Översiktsplanen 2001 med tema: Vindkraft, antagen 2011-12-19 Del 1 (pdf)
Del 2 (pdf)
Del 3 (pdf)
Samrådsredogörelse (pdf)
Utlåtande (pdf)
 

Pågående översiktsplanering:

Översiktsplan

Planhandling

Plankarta

Framtiden, Översiktsplan för Simrishamns kommun Utställningshandling 2  Markanvändningskarta (se länken intill)
Framtiden, Översiktsplan för Simrishamns kommun Samrådshandling