Kv Skansen

Skansenområdet är ett attraktivt utvecklingsområde i Simrishamn. Det är ett centralt läge som gränsar till ett naturreservat och ligger på gångavstånd till hamnen och havet. Området har på grund av sin storlek, cirka 9,5 hektar, och sitt läge, i anslutning till stationen, en stor potential för att utvecklas till ett attraktivt blandstadskvarter.

Det finns en detaljplan för detta område som medger allmän platsmark i form av park/plantering och kvartersmark för industriändamål. Området har aldrig blivit fullt utbyggt och ger ett intryck av att vara till stor del oanvänd och igenvuxen plats, där en del av området används som båtuppställningsplats.

Omvandlingen från industriområde till blandstad ska ske etappvis, befintliga verksamheter ska ges möjlighet att finnas kvar under utbyggnadstiden. Detaljplanen för den första etappen har börjat vägen mot antagande genom att passera samhällsbyggnadsnämnden. I slutet av februari 2017 kan den tidigast antas av kommunfullmäktige. En andra etapp har inletts med ett planmedgivande för övrig obebyggd mark inom kvarteret. Följande etapper kan genomföras när respektive markägare har intresse av att sälja marken och det finns en exploatör. 

VISION

Målet är att utveckla Skansenområdet till en levande och integrerad stadsdel med nya mötesplatser. Där utbyggnad för blandstad möjliggörs med en stor variation av attraktiva boendemiljöer. Den nya bebyggelsen ska anpassas till stadens skala och kulturmiljövärden. Utvecklingen av området ska ske som en del av kommunens vision om tillväxt och ökad inflyttning med ansvar för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Landskap och gröna värden ska utvecklas och bevaras för att skapa en grön stadsdel. Öppna dagvattensystem ska arbetas in som en naturlig del i de allmänna stråken som vägar, parker och naturområden.

 

läs mer genom att klicka på länken:

Etapp 1

Detaljplan för del av Garvaren 3 och Simrishamn 3:1, m fl och miljökonsekvensbeskrivning ligger för antagande, läs mer genom att klicka på länken:  

Etapp 2

Detaljplan för Garvaren 13 m fl, planbesked har beviljats av samhällsbyggnadsnämnden 2017-01-26 §12