Vanliga frågor

Här tar vi upp de vanligaste frågorna som rör vinterunderhållet. 

Snöröjning

När startar snöröjningen?

Perioden då kommunen har avtal med entreprenörer för snöröjning sträcker sig vanligtvis från 15 november till 15 april. Det är alltid kommunens egen jourpersonal som avgör när entreprenörerna ska kallas ut och vilka områden som ska snöröjas. Utkallningarna sker efter bedömning i varje enskilt fall.

Vad är primära och sekundära gator?

Primära gator är främst genomfartsleder, huvudgator, bussgator, vägar till/från sjukhus, skolor, daghem etc. Sekundära gator är främst bostadsgator och dessa snöröjs först efter att de primära gatorna är framkomliga. Vid snöoväder kan de primärta ytorna behöva köras flera gånger innan de sekundära ytorna påbörjas.

Fokus ligger på att upprätthålla framkomligheten för viktiga samhällsfunktioner som till exempel utryckningsfordon och kollektivtrafik. 

Vissa gator, framför allt större genomfartsleder, tillhör Trafikverket som också sköter vinterväghållningen. 

Hur prioriteras snöröjningen?

Snöröjningen prioriteras av kommunens egen personal. Prioriterade trafikleder, bussgator och högtrafikerade huvudgator (primära ytor) ska vara framkomliga, innan snöröjningen fortsätter på övriga ytor. 

Vi vill göra privata fastighetsägare uppmärksamma på att det är din skyldighet som fastighetsägare att skotta bort snön så snart som möjligt på gångutrymmet närmast din fastighet samt från tillfarter mellan körbana och fastighet.

Vinterväg

Varför forslas inte snön bort vid snöröjning?

Det finns begränsat med ytor där snön kan läggas upp. Vid snöväder prioriteras att hålla viktiga vägar framkompliga. Att flytta undan eller köra bort snö görs först därefter och endast om framkomligheten är hotad och/eller i förbebyggande syfte inför väntade mycket kraftiga snöfall.

På bostadsgator där fordon har svårigheter att mötas på grund av breda snövallar är första åtgärden att ordna ”mötesplatser”. Snön forslas inte bort förrän den åtgärden inte är tillräcklig.

Snöhögar som innebär siktproblem, exempelvis vid övergångsställen och i korsningar, flyttas eller köras bort efter behov.

Vintergata

Måste man ploga upp snön i stora vallar vid tomtinfarterna?

Ja, tyvärr. För plogbilen finns inget annat rimligt alternativ när vägen ska plogas. Att röja undan snön för din infart är ditt ansvar som fastighetsägare, även om snövallen har uppstått av plogbilen.

Vem ska skotta gångbanan?

Det är fastighetsinnehavarens skyldighet att avlägsna snö och is från gångbanan och att sanda och/eller salta vid halka. I den mån kommunen använder gångbaneutrymmet för uppläggning av snö och bortfaller fastighetsinnehavarens skyldighet successivt på den del av utrymmet där uppläggning sker och upphör helt när mindre än 0,75 meters bredd kvarstår av gångbaneutrymmet.

Enligt Föreskrifter om gångbanerenhållning m.m. för fastighetsinnehavare i Simrishamns kommun, § 4.

Varför plogas snön tillbaka när jag har skottat gångbanan utanför min tomt?

Snön på vägbanan som plogbilen plogar bort måste ta vägen någonstans och av utrymmesskäl hamnar en del av snövallen på gångbanorna. Fastighetsägaren ansvarar för att skotta och halkbekämpa för gående mellan den upplogade snövallen och tomtgränsen.

Vem ska skotta fram brevlådan som snöplogen har lagt snö över?

Kommunen skottar inte fram postlådan utan det är ditt ansvar som fastighetsägare. Det gäller även plats för sopkärl.

Snövall vid parkerad bil

Varför ska jag inte parkera på gatan om det har snöat kraftigt?

För att underlätta för plogbilen är det bra om du parkerar där det redan är plogat, eller om möjligt, parkerar på egen mark. Parkering på gator och p-platser är tillåten högst 24 timmar i följd. Parkering längre tid än tillåtet åtgärdas med parkeringsböter. Om fordonen ändå inte flyttas kan lagen om flyttning av fordon tillämpas.

Varför sätter snöröjaren inte ner bladet helt i backen vid plogning?

Snöplogarna har fjädrande skär för att förhindra skador på såväl gator som maskiner och maskinförare. Fjädringen gör att plogbladen inte kommer genom hårt packad snö. Snön blir oftast hårt packad och tillkörd eftersom vi inte plogar och saltar kontinuerligt under ett snöfall, utan väntar till ett visst snödjup har uppnåtts innan vi påbörjar snöröjningen. Väghyvlar är de enda maskiner som kan riva bort tillpackad snö och is.