Trädfällning

Kommunen är mycket restriktiv då det gäller fällning av kommunens träd. Detta då träden fyller en rad mycket viktiga funktioner i vår närmiljö.

Vi får ofta samtal från kommuninvånare som önskar att vi fäller träd som står på kommunal mark. För att vi ska kunna behandla samtliga ärenden på ett korrekt sätt och ge enhetliga svar på förfrågningarna kan du använda blanketten Förfrågan om fällning eller beskärning av träd på kommunal mark.

Träd ger oss ett bra mikroklimat genom läverkan och genom att de utjämnar temperaturtoppar. Träden dämpar trafikbuller, rena luften från partiklar, ta upp koldioxid och släppa ut syre. Träden är också viktiga för den biologiska mångfalden. Såväl växter som djur är beroende av de stora träden som livsmiljö och för näring. Träd och högre vegetation ger gynnsamt lokalklimat då de skyddar bebyggelse från starka vindar, ger svalka varma sommardagar och mildare klimat vintertid. Träd och annan vegetation kan dessutom hindra läckage av näringsämnen till vattendrag och sjöar.

Träden är även ett arkitektoniskt element som ger höjd och karaktär åt våra gaturum och närmiljöer, visar årstidernas växlingar och har positiva effekter för vår psykiska hälsa.

Trädfällning på privat mark

Normalt krävs inte marklov för att fälla träd på egen fastighet, men var säker på att trädet verkligen står på din mark så att du inte av misstag fäller någon annans träd. Kommunen får i detaljplan och områdesbestämmelser besluta att marklov krävs för trädfällning för att skydda natur- och kulturhistoriskt värdefulla miljöer. När ansökningar om marklov för trädfällning handläggs ska kommunen väga allmänna intressen mot enskilda intressen. Bygglovenheten handlägger ansökningar och lämnar information om lovplikten. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen, via e-post: samhallsbyggnad@simrishamn.se, telefon: 0414 – 81 92 00 eller formuläret Frågor och Svar, för information om vad som gäller för just din fastighet.

Om grenar eller rötter från kommunens träd sträcker sig in över din tomt.

Kontakta alltid Samhällsbyggnadsförvaltningen, via e-post: samhallsbyggnad@simrishamn.se, telefon: 0414 – 81 92 00 eller formuläret Frågor och Svar, om du störs av grenar eller rötter från kommunens träd på din tomt, på så vis kan vi se till att beskärning sker på ett korrekt sätt. Om träden beskärs på fel sätt kan det medföra att trädkronans balans rubbas och trädet blir känsligare för kraftiga vindar eller att trädet blir försvagat, angripet av sjukdomar och dör.

När fäller vi träd?

Vår bedömning görs utifrån platsens naturvärden och karaktär, vi tittar på hur landskaps- eller stadsbilden påverkas av en eventuell fällning eller beskärning. Vi tar även hänsyn till hur undervegetationen påverkas samt om det är ett skyddsvärt träd. Fällningslov ges även för sjuka eller skadade träd som bedöms vara eller kunna utvecklas till en risk för allmänheten eller fastighetsägaren. Ibland kan det vara så att träden har växt upp alltför tätt och att de därför konkurrerar med varandra om luft och ljus, då gynnas träden av en fällning eller beskärning.

Vi tar däremot inte hänsyn till allergi, nedblåsande löv, att kommunens träd skuggar, skymmer utsikt eller stör mottagning för paraboler. All fällning som sker på kommunal mark ska gynna allmänhetens intressen.

Skäl för att bevara träd

Träden är en källa till kunskap om platsens historia, en allé kan berätta om en gammal väg till en gård, hamlade träd minner om jordbruk, fruktträdgårdar om en nerlagd fruktodling, stora skogbevuxna naturtomter om äldre friluftsområde. Träden har, både i uppvuxna trädgårdar och i bevarad natur, upplevelsevärden för den som bor, promenerar eller färdas i ett område.

Döda träd

Att ett stående träd är dött är inget givet skäl för fällningslov. Döda träd är ofta värdefulla levnadsmiljöer för andra arter och är därför viktiga för den biologiska mångfalden, något som kommunen månar om. Beslut om fällningslov för ett dött träd fattas utifrån platsens förutsättningar och om trädet utgör en risk för skada av person eller egendom.

Olovlig trädfällning

Ibland sker olovliga trädfällningar på kommunens mark. Allmänheten kan rapportera olovlig fällning till kommunen som efter utredning avgör om en polisanmälan ska göras. Vill du rapportera olovlig trädfällning kontakta oss via e-post: samhallsbyggnad@simrishamn.se, telefon: 0414 – 81 92 00 eller formuläret Frågor och Svar.