Träd

Träden är viktiga för staden och dess invånare ur många aspekter. De utgör bl a ett viktigt element i stadsbilden och de bidrar till en hälsosammare stadsmiljö. Trädalléer förtydligar stråk och ger staden mycket av dess karaktär.

Robinia pseudoacacia

Träd bidrar positivt till att skapa trivsel och har stor betydelse för stadsmiljön dels genom sin förmåga att verka som luftfilter och uppsamlare av stoft men också som en källa till kunskap om platsens historia. Träden kan bli mycket gamla och de kan ge en kontinuitet över flera mänskliga generationer. En allé kan tex berätta om en gammal väg till en gård, hamlade träd minner om jordbruk, fruktträdgårdar om en nerlagd fruktodling, stora skogbevuxna naturtomter om äldre friluftsområde. Träden har, både i uppvuxna trädgårdar och i bevarad natur, upplevelsevärden för den som bor, promenerar eller färdas i ett område. Många människor har starka känslor för träden i staden, kanske är det för att de står för något som efterfrågas allt mer i dagens samhälle; långsiktighet, stabilitet, friskhet, trygghet, lugn och hälsa.

Träd och högre vegetation har också stort värde för närmiljön och ger gynnsamt lokalklimat då de skyddar bebyggelse från starka vindar, ger svalka varma sommardagar och mildare klimat vintertid.

Träden dämpar dessutom trafikbuller, rena luften från partiklar, ta upp koldioxid och släpper ut syre. Syremängden från ett träd motsvarar en persons syrebehov och 25 träd kan ta upp en bils koldioxidutsläpp. Träd och annan vegetation kan hindra läckage av näringsämnen till vattendrag och sjöar.

Träden är livsmiljö för växter, svampar, insekter, fåglar och andra djur och bidrar till stor biologisk mångfald. Äldre träd, särskilt ekar, är värdefulla då de kan utgöra livsmiljö för 1 500 olika arter.