Lekplatser

Leken är ett effektivt sätt för barn att ta till sig och repetera upplevelser, prova, testa och på så sätt förankra kunskapen inom sig själva och utvecklas som människor. Omfattande insatser inom forskning har gett oss ökade kunskaper om att leken är barns metod för att närma sig vuxenlivet. Omfattande forskning har dessutom visat hur viktigt det är att stadsbyggandet måste anpassas till barns villkor - för deras säkerhet, trygghet och möjlighet att utnyttja och lära känna sin stadsmiljö. Idag har vi insett att lek är lika viktig för barns utveckling som traditionellt lärande och utbildning. Viktigast är FN:s barn­konvention om barnets rättigheter.

Skillinge Lekplats

I en bra lekmiljö finns platser både för lek i grupp och för enskild lek. Den sociala funktionen är viktig eftersom den minskar anonymiteten och ökar kontak­ten, dels mellan barnen, men också mellan föräldrar. Därför är det viktigt att lekplatsen är socialt samlande. Detta åstadkommes med trivsamma sittplatser med god rumslighet, där man har bra överblick och där man kan uppleva parkens grönska, sol mm.

Lekmaterial från natur och växter

Växter kring lekplatsen bör vara sådana som kan ge lekmaterial på olika tider på året. Blommor, löv i oli­ka sorter, kvistar, bär i olika färger, smågrenar, frukter i olika former. På så sätt erbjuds barnen många olika sätt att uttrycka sig på i leken och fantasin får näring.

Lekmaterial som är formbart

Bakbar sand ger fantastiska möjligheter för barnen att forma helt efter eget sinne, bygga små landskap och skapa med på annat och valfritt sätt.

Möjlighet att utveckla motorik

Bollspel och olika typer av lekredskap ger barnen olika möjligheter att träna, testa och lära känna sin kropp. Lekredskapen skall både vara säkra och stimu­lerande och lockande. De bör om möjligt placeras i samband med omgivande vegetation, där blir de mest attraktiva och stimulerande för barnen. Rumsligheten får dock inte ske på bekostnad av överblickbarheten.

Goda möjligheter för vuxna att vistas

Goda vistelsemöjligheter för vuxna ger ökad samvaro mellan barn och vuxna. Vuxna kommer att vistas på lekplatsen vid fler tillfällen och också under längre tid. Kontaktmöjligheten med andra vuxna ökar.

En lagom, behaglig skala samt skönhet

Ytorna får inte vara så stora att de upplevs som ödsliga och ogästvänliga. Lekplatsen bör ges vackra propor­tioner, material, växter, blommor, osv. Skönhet har en rekreativ verkan både på vuxna och på barn. Via en vacker utformning visar man också respekt för besökarna, vistelsen och leken.

Säkerhet

Sedan några år utförs en säkerhetsbesiktning (enligt gällande europastandard EN 1176/1172). Denna har legat till grund för urvalet av mest akuta ombygg­nader.

Strategi för ombyggnad

Vid ombyggnad av lekplatserna skall säkerheten förbättras samtidigt som lekens innehåll blir intres­santare. Ombyggnaden genomförs dessutom ofta i samband med att närmiljön till lekplatser förbättras.

Eftersom inte bara säkerheten är eftersatt på lekplat­serna utan i många fall även gestaltningen och rums­ligheten, blir upprustningarna som görs både omfat­tande och kostsamma. Att bara byta ut lekredskapen och bänkarna är i de allra flesta fall inte tillräckligt för att lekplatsen ska leva upp till acceptabel stan­dard. I de flesta fall görs också förändringar av ytor, ofta handlar det om att förse lekredskap med större fallskyddsytor eller att minska på grusytorna till förmån för gräs och annan vegetation. Vid så gott som alla upprustningar måste all sand bytas ut eller åtminstone kompletteras. Även övriga ytor, såsom grusytor, måste oftast bättras på, liksom att vegetationsytor ses över. Detta medför att kostnaderna för om­byggnaderna är betydligt högre än om det bara gällde att byta ut uttjänta lekredskap.

Löpande drift

Utöver den investeringsbudget som finns för upprustning av lekplatser, finns även en driftsbudget för löpande under­håll av lekplatser. En ökad upprustnings/ombyggnads­budget kan på sikt bidra till att den löpande driftsbud­geten kan användas mer kostnadseffektivt.

Genom att löpande underhålla de lekplatser som är upprustade och som uppfyller de krav som ställs på lekplatser, både innehållsmässigt och säkerhetsmässigt, förlänger man livstiden för dessa. Det bidrar också till att höja intrycket av lekplatserna överlag.

Tillgänglighet

Det som är viktigt att tänka på när man planerar en lekplats och samtidigt göra den tillgänglig för funktionshindrade är följande:

• att det ska finnas såväl sol som skugga och dess­utom vindskydd på lekplatsen.

• att förflyttning för funktionshindrade underlättas.

• att lekplatsen inte upplevs som stor och svåröver­skådlig.

• att lekplatsen ger möjlighet till olika sinnesupple­velser.

• att lekredskap som sandlådor, gungor och klätter­ställningar är utformade så att alla så långt möjligt kan vara med.

• lekredskapen tål tyngden av en vuxen och ett barn.

• att undvika allergiframkallande växter.

• att sittplatser utformas så att även personer med rullstol kan sitta med.