Rättigheter & Skyldigheter

Vattentjänstlagen reglerar förhållandet mellan huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och fastighet inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp. De allmänna bestämmelserna om vatten och avlopp (ABVA) är lokala regler tolkat från Vattentjänstlagen.

Den juridiska ansvarsgränsen mellan huvudmannens allmänna anläggning och fastighetens VA-installation går i förbindelsepunkten. Med förbindelsepunkt menas den punkt där inkoppling av fastighetens ledningar till den allmänna anläggningen ska ske eller har skett.

I den allmänna VA-anläggningen ingår vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, reservoarer och pumpstationer samt andra anordningar, som krävs för att VA-anläggningen ska fungera. I den allmänna VA-anläggningen ingår också servisledningar fram till förbindelsepunkter som huvudmannen har bestämt för varje fastighet. Med servisledning menas den ledning som förbinder en byggnad eller en fastighet med en allmän VA-anläggnings ledningsnät.

Med en fastighets VA-installation menas ledningar, som för fastigheten dragits från förbindelsepunkterna. I installationen ingår även anordningar, t.ex. tappventiler eller tvättställ, som anslutits till en sådan ledning. En VA-installation ingår inte i den allmänna anläggningen, om inte annat framgår av vattentjänstlagen, ABVA eller avtal.

Ett verksamhetsområde är den geografiska avgränsningen där vattentjänstlagen gäller inom. Kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt verksamhetsområde. Uppgift om verksamhetsområdet finns hos huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen. Övergripande kan du se indelningen genom att klicka på bilden.

Enligt vattentjänstlagen är det huvudmannen som bestämmer förbindelsepunkter där fastighetens ledningar ska kopplas till VA-anläggningen. För varje typ av ledning som skall kopplas till den allmänna anläggningen, t.ex. för vatten, spillvatten och dagvatten, upprättas en egen förbindelsepunkt. I normalfallet bestäms läget i samråd mellan huvudmannen och fastighetsägaren. I de fall fastighetsägaren inte i tid anmäler sina eventuella önskemål till huvudmannen, får han acceptera det läge som huvudmannen fastställt.

Huvudmannen är inte skyldig att ta emot dag- och dränvatten från fastighet, i de fall avledning av sådant vatten kan tillgodoses bättre på annat sätt. I vissa fall kan avledning till LOD-anläggning (LOD = lokalt omhändertagande av dagvatten) på den enskilda fastigheten innebära sådan fördel. LOD kan t.ex. innebära att dag- och dränvatten avleds till ett s.k. perkolationsmagasin (stenkista) på den egna tomten eller att vattnet sugs upp av omgivande gräsytor. Vid nybyggnad måste bestämmelserna i Boverkets byggregler följas, innebörden av dessa bestämmelser är att dränvatten från byggnad inte får avledas till avloppsledning.

  • Huvudmannens leveransskyldighet avser endast vatten av dricksvattenkvalitet för normal hushållsanvändning. Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck eller viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras.
  • Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin vattenförbrukning enligt huvudmannens anvisningar.
  • Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet som i väsentlig mån avviker från normalt hushållsspillvatten
  • Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn utan huvudmannens skriftliga medgivande.
  • Dag- och dränvatten får inte tillföras allmän ledning som inte är avsedd för sådant ändamål, om inte huvudmannen av särskilda skäl skriftligen medgivit undantag.
  • LTA-pumpenhet eller vakuumenhet eller annan aktuell pumpenhet förblir fastighetsägarens egendom efter att den placerats. Fastighetsägaren bekostar erforderliga anordningar för att sammankoppla enheten med VA-installationen i övrigt.

Mer att läsa om de kommunala "allmänna bestämmelserna" finns att läsa om under ABVA och vattentjänstlagen.