Projekt

Simrishamns kommun arbetar kontinuerligt med att förbättra sitt vatten och avloppssystem.

Simrishamns kommun arbetar för att få tillgång till mer dricksvatten för kommunens abonnenter. I ett led, av flera projekt, samarbetar Simrishamn med Tomelilla kommun med vatten mellan Brösarp och Kivik. Vi har nu i projektet nått fram till en samrådsprocess för vattentäkten i Brösarp. Samtidigt är kommunen igång med att identifiera en lämplig ledningsdragning detta görs tillsammande med konsultföretaget Sweco i Kristianstad. En lokaliseringsrapport har tagits fram och finns hos kommunen om man vill läsa den.

Reliningsprojekt Rörumsvattenverk till Baskemölla som är en känslig råvattenledning är uppstartat. Projektet drivs som en totalentreprenad med Pollex AB som totalentreprenör. Problematiken kring detta är att det är en väldigt stor ledning och att man endast under korta perioder kan stänga av den. Vi beräknar att den ska kunna leverera ca 4000 liter vatten per minut för att kunna täcka de behov som kommer i framtiden. Arbetet beräknas vara klart till påsken 2014.

Inne i Simrishamns tätort är ett projekt igång med att relina en känslig spillvatten tryckledning i Hamngatan. Ledningen ligger geografiskt illa till och projektet är nästan omöjligt att utföra under turistsäsongen. Även för detta projekt gäller det att ha så korta avbrott som möjligt för att man ska hinna få undan det avloppsvatten som rinner in i pumpstationen. Projektet är under upphandling och planeras vara utfört under 2014.

Ett fortsatt arbete med att ansluta fastigheter på landsbyggden går parallellt med annan verksamhet. Utredningar för var det är mest lämpligt att bygga ut  vatten och avloppsförsörjning sker tillsammans med länsstyrelsen och miljöförbundet. Utredningen sker i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster (LAV) . Under 2012 färdigställdes utbyggnaden i Karlaby och man har under projektets gång nästan anslutit 1000 fastigheter på landsbyggden. Beslut om utbyggnad för Attusa, Tåghusa och Rönnebröd är taget, utbyggnaden kan ske när kommunen säkrat dricksvatten tillgången.

Akuta problem uppstår hela tiden, ofta är det äldre vattenledningar som korroderat och går sönder och börjar läcka när temperaturerna pendlar kring 0 grader. När temperaturen pendlar kring fryspunkten för vatten blir det stora rörelser i marken och ett rörbrott uppstår. Kommunen arbetar för att att fram en förnyelseplan som ska vara en vägledning var man ska sätta in insatser och förnya ledningsnätet, detta kan man göra på många sätt. Vitsen med detta förnyelse arbete är att man ska undvika akuta insatser som kostar VA-kollektivet betydligt mer än en planerad underhållsinsats.

Som en del i planeringen av vatten och avlopp i kommunen arbeter man med att ta fram en vatten- och avloppsplan. Denna plan ska fungera som ett verktyg för strategisk va-planering, var man ska lägga focus på ny/ombyggnad för att få bästa effekt.