Frågor & svar

Om min källare svämmar över av avloppsvatten?

Checklista om du råkar ut för källaröversvämning orsakade av det kommunala rörnätet:

  • Ring SOS tel: 112 för akutåtgärd med pumpning. Dagtid ring även Kontaktsamhällsbyggnad  för att på plats få orsaken bedömd och vad som behöver åtgärdas för att slippa problem i framtiden.
  • Kontakta ert försäkringsbolag.
  • Skriv ned hela händelseförloppet, till exempel var det började komma in vatten och vid vilket klockslag. Rita gärna ned hur ni tror att vatten- och avloppsledningarna är dragna inne på fastigheten och sänd det till VA-enheten tillsamman med blankett för källareöversvämning.

Vad händer med fett från matlagning när det hamnar i avloppsledningarna?

Om du vill undvika att få stopp häll inte ut matolja och fett i avloppet. Även om fettet är flytande i exempelvis stekpannan när den diskas, är det bra om fettet först torkas av med hushållspapper som sedan kastas i soporna. När avloppsvattnet svalnar stelnar fettet och bildar fettproppar som fastnar i ledningar, avloppspumpstationer och reningsverk vilket medför driftstörningar. Stopp i ledningarna kan orsaka källaröversvämningar vilket är både otrevligt och kostsamt.

Varför är vattnet i kranen ibland brunt eller grumligt?

Ibland är kranvattnet brunt eller gult. Det beror på att hastiga vattenströmmar i vattenledningarna, som vid vattenläckor, påfyllning av pooler och uttag ur brandposter. Vattenströmmarna orsakar att den beläggning som med åren bildats på insidan av vattenledningarna rivs loss.

  • Låt vattnet rinna i 15 min och kontakta kommunen om vattnet fortfarande inte är klart. Brunt vatten är inte farligt men oaptitligt och utgör en teknisk störning som ska åtgärdas.
  • Ibland är vattnet vitt eller grått när det tappas upp. Efter någon minut försvinner det vitgråa. Fenomenet är vanligast efter arbete på ledningsnätet. Alltså är det helt ofarligt!

Har det någon betydelse hur/var man tvättar bilen?

Det bästa sättet att tvätta bilen på är i en automattvätt som är utrustad med en bra reningsanläggning.Tvätta aldrig bilen på gatan eller på asfalterad mark. Tvättvattnet rinner ner i dagvattenbrunnarna och hamnar orenat i närmaste vattendrag. Utöver skadliga tvättkemikalier innehåller tvättvattnet också föroreningar i form av asfalt- och oljerester, och även flera typer av tungmetaller samt salter. Tungmetallerna kan inte brytas ned i naturen och inte heller i reningsverket.Om du inte har möjlighet att tvätta i en tvätthall med reningsutrustning utan måste tvätta bilen på annat håll tänk då på att istället ställa bilen på gräs eller grus. Då kan tvättvattnet tas upp av marken.

Hur gör man med färgskvättar och penslar som måste rengöras?

Överbliven färg ska lämnas till återvinningcentralen. Färgen får inte hällas ut i avloppet!

Penseltvätt av lösningsmedelsbaserad färg: Stryk av det mesta av färgen från penseln använd sedan lacknafta för rengöring. Naftan kan användas fleragånger. Släng sedan den använda naftan på återviningscentralen

Vattenbaserad färg får inte heller hällas i avloppet, färgslammet på botten efter rengöring kan lämnas på återvinningscentralen och den klara vattenfasen kan hällas i avloppet. Läs även vår folder om "Miljövänligt måleri".

Har vi mjukt eller hårt vatten i Simrishamn?

Vattnets hårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader (dH) och är i södra delen av Simrishamns kommun ca 18 dH (max 25dH) och i de norra delarna ca 10 dH vilket bedöms som medel hårt till hårt vatten. Hårdheten är ett mått på mängden kalcium- och magnesiumjoner i vattnet. Ju fler joner det finns, desto hårdare vatten.

Vad bör man inte spola ner på toaletten?

Man ska undvika att spola ned tops, hår, bindor, tamponger, klädesplagg, blöjor, kondomer, tvättlappar hushållspapper och bomullstussar. Många driftsproblem uppstår när olika föremål spolas ner. Kort kan man säga att man enbart får spola ner vatten, papper och bajs.

Är konstnärsfärger skadliga för miljön?

Konstnärsfärger med ordet kadmium i färgnamnet, t.ex. kadmiumgult, kan innehålla upp till 45 % av tungmetallen. Om kadmium hamnar i avloppet och går vidare ut i naturen kan det ställa till med stor skada. Tungmetallen ackumuleras i slammet från reningsverken som gör det svårt för kommunen att använda det som gödning eller deponering. Läs ävern vår folder om "Miljövänligt måleri".

Är det farligt att dricka varmvatten från kranen?

Kommunen levererar endast kallvatten. Varmvattenberedaren tillhör alltså fastighetsägaren. Varmvatten är inget livsmedel och skall därför aldrig användas till matlagning och dryck. Det är risk att varmvattnet innehåller tungmetaller, framförallt koppar. För stor mängd koppar kan orsaka förgiftning.

Tänk också på att undvika risken bakterier, exempel Legionellabakterier kan börja växa i stillastående vatten som håller en temperatur mellan 20-50°C därför ska man alltid ha temperaturen ställd på minst 60°C. 

Vad är avloppsvatten?

Avloppsvatten är ett samlingsnamn för dagvatten och spillvatten. Spillvatten kommer från vaskar, duschar, toaletter och visst industrivatten från främst processindustri. Dagvatten är regnvatten och dräneringsvatten och snösmältning.

Varför renar man avloppsvattnet?

Renings av avloppsvatten kom till från början för att minska smittspridningen av sjukdomar. Ledningar byggdes som ledde ut avloppsvattnet i haven och sjöarna. Först på 60-talet tog man hand om avloppsvattnets då man såg att det hade en miljöpåverkan och på allvar och började bygga avloppsreningsverk.

Vad renas i ett avloppsreningsverk?

I avloppsreningsverk renas dels organiskt material bort, dels skräp och sist men inte minst växtnäringsämnen (kväve och fosfor). Om växtnäringsämnen hamnar i havet leder det till övergödning och syrebrist i Östersjön som sedan leder till bottendöd. I dagsläget har reningsverken svårt att avskilja tungmetaller och läkemedel vilket lämnar ett stort ansvar till brukaren att vara försiktig med vad man använder och häller ut. De läkemedel kroppen inte tar upp kommer ut via urin till avloppsvattnet och vidare ut i våra vattendrag.

Försvinner alla föroreningar?

Nej, om det finns kemikalier såsom lösningsmedel, tungmetaller, läkemedel och färg kan reningsverket inte ta hand om detta och rena bort det. Detta förstör istället den biologiska reningsprocessen på reningsverket och går sedan orenat ut i havet och naturen. Därför är det jätteviktigt att du tänker på vad du häller ut i avloppet.

Är vattnet drickbart när det kommer ut från avloppsreningsverket?

Nej, och det är inte meningen att avloppsreningsverken ska producera dricksvatten av avloppsvattnet heller. Vi renar det för att minska påverkan på havsmiljön. Det renade vattnet uppfyller utsläppskraven och är nästan lika rent som vattnet i vattendragen.

Hur rent är vattnet när det går ut i hav och sjö?

Det vi tar bort från avloppsvattnet är organiskt material, fosfor och kväve.

Var kommer fosforn ifrån?

Fosfor kommer från tvättmedel och rengöringsmedel, ca 95% av fosforn renas bort.

Var kommer kvävet ifrån?

Kvävet kommer huvudsakligen från urin, ca 80% av kvävet renas bort.

Vem bestämmer hur mycket reningsverket får släppa ut?

Miljödomstolen beslutar om vilka rikt- och gränsvärden som gäller för vattnet som släpps ut. Länsstyrelsen kontrollerar hur gränserna efterlevs. 

Vad är slam?

Det bildas slam när vi renar avloppsvattnet. Slammet kommer från restprodukterna, avföring med mera. Slammet som bildas avvattnas för att få en mindre vikt och volym, slamhalten i avvattnat slam brukar vara ca 17%.

Var ska man slänga mediciner och lösningsmedel?

Du ska inte slänga mediciner i soptunnan och inte heller spola ner dem i avloppet. Du ska ta dem till apoteket. Lösningsmedel, färg och andra farliga ämnen ska du ta till en miljöstation.

Var kommer vattnet i kranen ifrån?

Simrishamns kommun tar sitt vatten från grundvattnet. Pumpar upp det till vattenverken där det går genom olika reningsprocesser för att sedan distribueras ut till er som abonnenter.

 Hur mycket vatten använder vi i Sverige?

Cirka 180 liter/dygn och person.

 Hur ofta byts min vattenmätare?

I Simrishamns kommun byts mätarna ungefär efter 9 år, vid byte av vattenmätaren kontaktar VA-enheten dig för att boka in en tid.

 Jag vill flytta min vattenmätare. Kan jag göra det?

I de flesta fall går det bra att flytta mätaren, men man måste alltid kontakta VA-enheten innan man gör det. Mätaren får inte byggas in så att den inte är tillgänglig vid avläsning eller byte. Skarvar måste också vara synliga samt att vattenmätare ska monteras vågrätt.

Varför måste vattenmätaren bytas?

Enligt bestämmelser från SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) får vattenmätare inte sitta ute mer än ett visst förutbestämt antal år. Sedan ska mätaren bytas och kontrolleras att den mäter rätt.  

Är en obebyggd fastighet, som nyttjas till parkeringsplatser, avgiftsskyldig?

Grundprincipen är att en obebyggd fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggelse anses ha behov som en bebyggd fastighet. Men det finns rättsfall där det har ansetts annorlunda, t.ex. parkering på en fastighet, om den kan anses ha varaktigt inrättats för annat ändamål än bebyggelse.

Kan man tvinga fastighetsägare inom verksamhetsområdet att koppla in sin fastighet till kommunalt vatten eller spillvatten?

Nej, det kan man inte enligt vattentjänstlagen. När förbindelsepunkten är upprättad och fastighetsägaren är underrättad på rätt sätt, så är det upp till fastighetsägaren om han vill koppla in sig men han måste betala anslutningsavgift oavsett hur han gör.

Vilka förutsättningar skall vara uppfyllda för fastighetsägarens avgiftsskyldighet?

Fastigheten skall vara belägen inom den allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde, behöva vatten och/eller avlopp och behovet kan inte med större fördel tillgodoses på annat sätt, huvudmannen har upprättat förbindelsepunkt eller ordnat anordning och underrättat fastighetsägaren.

Hur hanterar man fastigheter med tomträtt respektive hyresrätt?

Tomträttshavare och arrendator jämställs med fastighetsägare (4 § vattentjänstlagen). För att en hyresgäst skall kunna inträda i ett VA-abonnemang, så krävs upprättande av ett avtal mellan huvudmannen och hyresgästen (5 § vattentjänstlagen). Det krävs ingen medverkan från fastighetsägaren, men denne bör bli informerad.

Var kan man ta ut avgift för omhändertagande av dagvatten?

Inom för dagvatten beslutat verksamhetsområde. För dagvatten fastighet krävs en förbindelsepunkt eller, om bortledande av dagvatten inte sker genom förbindelsepunkt, att huvudmannen har ordnat de anordningar som behövs för bortledandet och för dagvatten gata krävs att åtgärder för avledandet har genomförts. Upprättande av förbindelsepunkt och ordnandet av anordningar för bortledandet ska ha meddelats fastighetsägarna.

Vilka åtgärder finns att vidta när fastighetsägare, som är inkopplad, inte betalar avgiften för avlopp?

Eftersom det i ett sådant fall inte går att tillgripa avstängning (som vid vattenförsörjning) på något sätt som påtryckningsmedel, så återstår vägen via kronofogde. Ärendet kan även anmälas till Statens VA-nämnd.

Hur långt går huvudmannens skadeståndsansvar enligt vattentjänstlagen?

Här föreligger ett strikt skadeståndsansvar (46-47 § vattentjänstlagen) om huvudmannen eller fastighetsägaren har överskridit sin rätt eller åsidosatt sin skyldighet i VA-förhållandet till den andre. Vållande pga vårdslöshet eller försumlighet diskuteras inte. Skadeståndsansvaret är lika strikt både för huvudmannen och fastighetsägaren.

När kan det anses finnas behov av att upprätta en allmän VA-anläggning?

Om det finns ett behov av vattenförsörjning och avlopp för befintlig eller blivande bebyggelse i ett större sammanhang (ca 20-30 fastigheter), så skall kommunen, med hänsyn till hälsoskyddet och skyddet för miljön, ombesörja eller se till att en allmän VA-anläggning kommer till stånd så snart som möjligt.

Kan en allmän VA-anläggning avvecklas?

Nej, inte så länge det finns behov av den i ett större sammanhang och en avveckling skulle anses vara oförenligt med hänsyn till hälsoskyddet och skyddet för miljön.

Vem är huvudman för en allmän VA-anläggning om en entreprenör driver den?

Enbart kommun, kommunalt bolag eller kommunalförbund kan äga en allmänn VA-anläggning och därmed vara huvudman för den.

Hur långt bakåt i tid kan huvudmannen kräva inbetalningar av brukare?

Huvudmannens fordring på en privatperson betecknas som en kundfordran enligt Preskriptionslagen 2 §. För kundfordringar är preskriptionstiden 3 år. Huvudmannens fordring däremot på en juridisk person som är brukare har den ordinarie preskriptionstiden på 10 år. Fordringar på huvudmannen har också den ordinarie preskriptionstiden på 10 år.

Är råttor i avloppsnäten ett problem i Simrishamns kommun?

Överallt kan man få problem med råttor, där det finns människor där finns det råttor. Råttor blir ett problem först när de befinner sig på platser där vi inte vill ha dem. För att förhindra att ett problem uppstår ska man minimera ställen där de kan ta sig in i husen och avloppen och att inte ha mat tillgänligt för dem. Hålla komposterna täta och se till att soporna inte står tillgänliga. För att förebygga att råttorna blir för många använder Simrishamns kommun sig av fällor vilka ger ett bra resultat.