För dig som fastighetsägare

Vatten och avlopp är en självklarhet för oss, precis som att elen i våra hus ska fungera utan störningar.

För att det självklara ska fortsätta vara en självklarhet måste man säkerställa att vatten finns tillgängligt för oss, antingen med en egen brunn eller genom en gemensam anläggning som till exempel kommunens allmänna anläggning. För att skydda vår absolut viktigaste resurs vatten, inrättas vattenskyddsområden. Inom dessa upprättas regler om hur vattnet som rinner ner i marken ska skyddas mot föroreningar. En förorenad vattentäkt är förstörd för all framtid. 

Reningen av avloppsvatten i reningsverken regleras av olika gränsvärden för utsläppshalter. Kommuner har hårda reningskrav och jobbar kontinuerligt med att fullfölja dessa, underhålla och förbättra reningen. Varje dag använder varje person cirka 180 liter vatten. Vattnet leds sedan genom rör till reningsverken där det renas. Avloppsreningsverken har problem att rena visa typer av kemikalier som färg och mediciner, Simrishamns kommun har tagit fram en publikation om miljövänligt måleri. Det leds orenat ut i våra vattendag och förstör vår miljö och vattnet nära dig. Spola därför bara ner kiss, bajs och toalettpapper (tvättlappar är inte toalettpapper och sätterigen reningsverkens pumpar), inget annat vill vi ha i avloppet. Miljöfarligt avfall ska till återvinningscentralen och hushållssopor förbränns eller rötas och blir till energi.

Ta hand om fettet innan det når avloppet

Att ta hand om fett är en nödvändighet då det som släpps ut i avloppsvattnet stelnar när vattentemperaturen sjunker och fastnar i ledningsnätet, pumpstationer och reningsverk. Fettavlagringar ger ett ökat dagligt underhåll av ledningsnät och pumpstationer och kan leda till stopp i avloppsledningar med följder som översvämningar i fastigheter. Fettansamlingar kan bilda svavelväte, denna gas är en arbetsmiljörisk och bidrar till att VA-anläggningarna åldras och skadas i en ökad takt.

Kranvatten är en oslagbar dryck, det är miljövänligt, billigt och gott! 

Sverige har ett av världens bästa dricksvatten och man ska vara rädd om det så att kommande generationer med kan få njuta av det. För att bevara ett bra dricksvatten är det ganska enkla saker man behöver tänka på. En god tanke att ha med sig är att inget försvinner, bara för att man inte ser det längre, betyder det inte att det inte kommer tillbaka på något sätt.

Lite om biltvätt

Med ett bra vatten i tanke kan man konstatera att det inte är bra för miljön att tvätta bilen direkt på gatan, garageuppfarten eller andra hårdgjorda ytor. Det förorenade vattnet rinner ner i marken eller dagvattenbrunnar och riskerar att gå ut i diken, vattendrag eller ner i våra vattentäkter. För att förhindra att sjöar och vattendrag förorenas ska du tvätta bilen i en automatisk fordonstvätt eller en "gör-det-själv-hall" och välja miljöanpassade tvättkemikalier. Är inte detta möjligt är det bättre om man tvättar på en gräsmatta där vattnet kan få infiltrera ner i marken.

Vårt goda vatten

Allt dricksvatten är baserat på grundvatten i Simrishamns kommun. Vi tar grundvattnet från bergborrade brunnar och grusfilterbrunnar. Hårdheten på vattnet varierar från 10 tyska hårdhetsgrader i norr till cirka 25 i söder inom kommunen. Hårt vatten är nyttigt för människor med bland annat positiv inverkan på hjärt- och kärlsjukdomar. Det medför tyvärr vissa problem för till exempel hushållsmaskiner med igen kalkningar. Hårt vatten ger också ökad förbrukning av tvätt- och diskmedel, så man bör studera nogrannt hur mycket tvättmedel man ska dosera för att samtidigt göra en så lite miljöbelastning som möjligt. Simrishamns kommun jobbar för att man ska kunna avhärda vattnet ut till våra abonnenter.

Dag- och dräneringsvatten på rätt ställe

Dag- och dräneringsvatten är ytterligare något som innefattas i den allmänna anläggningen. I Simrishamns kommun tillämpas lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Lokalt omhändertagande av dagvatten kan t.ex. innebära att dag- och dränvatten avleds till ett s.k. perkolationsmagasin (stenkista) på den egna tomten eller att vattnet sugs upp av omgivande gräsytor. Om tomten kring huset lutar bort från husgrunden är det lämpligt att förse stuprören från taket med en utkastare och en avrinningsränna. Då kan vattnet rinna ner i gräsmattan eller en grusplan utan att belasta dagvattennätet. Vid nybyggnad måste bestämmelserna i Boverkets byggregler följas innebörden av dessa bestämmelser är att dräneringsvatten från byggnad inte får avledas till avloppsledning, kan man inte med självfall leda dräneringsvattenet till en dagvattenledning måste det pumpas