Planprogram för Viks fiskeläge 4:1

Planprogram för Viks Fiskeläge 4:1, Simrishamns kommun, Skåne län, är föremål för samråd under tiden 16 juni – 20 juli 2018.

Diarienummer: SBN 2015/630

Planhandlingar

Här kan du välja att titta på programhandlingarna genom att klicka på länkarna nedan.

Planprogram

Behovsbedömning

PM - Trafikbuller och risk

Planområde

Programområdet utgörs av delar av fastigheten Viks Fiskeläge 4:1. Det är beläget omedelbart väster om den historiska byn Vik. Åt söder gränsar området mot Djupadals golfbana. Även åt väster är Golfbanan områdets närmsta granne. Åt norr gränsar området mot ett område för kommande villabebyggelse som i nuläget är obebyggt. Öster om programområdet ligger en befintlig villagrupp och bortom den väg 9. Programområdet är ca 15 hektar

Syfte

Planprogrammet syftar till att utvidga och komplettera anläggningarna kring Djupadals Golfbana i Vik för en utökad service och tillkommande faciliteter för fritidsändamål och golfspelare. Programmet utreder möjligheten att komplettera nuvarande center med nytt hotell och bostäder av olika slag. Planprogrammet ska bredda kommunens beslutsunderlag vad gäller förslagets innehåll och omfattning för att i ett tidigt skede kunna inhämta berördas erfarenheter och synpunkter. Programmet anger mål och utgångspunkter för det kommande planarbetet.

 

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-04-26 § 83 att godkänna planprogrammet för samråd.

Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom utökat förfarande.

Utställningslokaler

Stadshuset, foajén, Stortorget, Simrishamn

Måndag- fredag kl. 8.00-16.30. dag innan helgdag stänger kontoret kl. 12.00.

Simrishamns bibliotek, Järnvägsgatan 2

Måndag - torsdag 10.30 - 19.00, fredag 10.30 - 17.00, lördag 11.00 - 14.00

Planen finns också tillgänglig på Simrishamns kommuns hemsida: www.simrishamn.se under Bygga & bo/Planer/Utställda planer

Upplysning

Kungörelse och planhandlingar har sänts till berörda fastighetsägare. De fastighetsägare som tagit emot handlingar ska informera berörda hyresgäster om så finns.

Frågor beträffande planen kan ställas till:

Kontakt Simrishamn, 0414-81 90 00

Planarkitekt Grace Gustavsson, 0414-81 92 23.

Den som inte framfört sina synpunkter skriftligt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet.

Synpunkter ska skriftligen vara Simrishamns kommun, Samhällsbyggnads-förvaltningen/Plan- och exploateringsenheten, 272 80 SIMRISHAMN, eller simrishamns.kommun@simrishamn.se, tillhanda senast 2018-07-20.